Berlini Magyar Nagykövetség
Munkaügyi Osztálya

 

Irányelvek
az Egyezmény alapján az NDK-vállalatoknál dolgozó magyar állami megbízottak feladataira

I.
Az állami megbízotti funkció jellege és helye a Vezetőségben

1./ Az állami megbízott az NDK-vállalatnál dolgozó magyar fiatalok Üzemi Magyar Vezetőségnek, mint kollektív társadalmi vezető testületnek a Nagykövetség Munkaügyi Osztálya által megbízott tagja.

2./ Az Üzemi Magyar Vezetőség többi tagjával együtt feladata a fiatalok erkölcsi-politikai nevelésben való részvétel, a párt ifjúság-politikai határozatának szellemében.

A vezetőségen belüli munkamegosztás keretében az állami megbízott alapvető feladata az Egyezményből az NDK-vállalatra, illetve a magyar fiatalokra háruló kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kisérése, az ebben tapasztalt hiányosságok esetén a hatáskörébe tartozó szükséges intézkedések megtétele, a fiataloknak az NDK munka- és életkörülményeibe való beilleszkedésének elősegítése és a vállalatnál dolgozó fiatalok általános képviselete az NDK közigazgatási, illetve vállalati szervei, valamint a Nagykövetség Munkaügyi Osztálya előtt.

Tevékenységét a jelen Irányelvekben és egyéb rendelkezésekben – pl.: Fegyelmi Szabályzat, „Direktive", stb. – előírtak szerint a Munkaügyi Osztály illetve a Megyei Munkaügyi Megbízott irányításával látja el.

II.
Az állami megbízott feladatai

1./ Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyezményben foglaltak helyi végrehajtását. Amennyiben a munka, a bérezés, a szakképzés, nyelvoktatás, a szállás és az ellátás körülményei nem felelnek meg

 • az Egyezményben és az ennek végrehajtására kiadott rendelkezésekben (pl.: az NDK Munka- és Bérügyi Államtitkársága által a vállalatok részére kiadott „Direktive")
 • a „Szakképzési alapelvek"-ben
 • az adott évfolyamokra vonatkozó „Einsatzliste"-kben,
 • a hivatalos szervek, által tartott ellenőrzések jegyzőkönyveiben,
 • a vállalati kollektív szerződésben

foglaltaknak, továbbá ha az NDK Ifjúsági Törvényének végrehajtásában az állami szervekre, illetve a vállalatokra háruló feladatok vonatkozásában tapasztal problémákat, az Üzemi Magyar Vezetőség álláspontját (amely nem lehet ellentétes a központi utasítással. vagy célkitűzésekkel) képviselve felhívja arra a vállalat illetékes vezetőinek figyelmét és kéri a szükséges intézkedések megtételét. Szükség esetén támogatásért a Megyei Munkaügyi Megbízotthoz, illetve a Nagykövetség Munkaügyi Osztályához fordul.

Ennek során:

 1. Az állami megbízottnak minden esetben feltétlenül amennyiben lehetséges, a Üzemi Magyar Vezetőség többi tagjával együtt részt kell vennie azokon a hivatalos tárgyalásokon a vállalattal egyeztetett ütemterv szerinti, illetve ellenőrzéseket Vor- és Nachkontroll, magyar hivatalos szervek látogatásai, stb.1 amelyek a csoport munka- és életkörülményeivel az Egyezmény végrehajtásának helyzetével foglalkoznak.
  Az állami megbízott köteles – az Üzemi Magyar Vezetőség többi tagjával együttesen – rendszeresen résztvenni az Egyezmény végrehajtásáért az adott üzemben felelős vállalati vezető (pl.: Direktor für Kader) által tartott közös vezetőségi értekezleteken (a vállalattal egyeztetett ütemterv szerint, de legalább havonta egyszer).
  Az állami megbízott felelős azért, hogy az Üzemi Magyar Vezetőség, ezt megelőzően ülést tartson, és ott megfelelően felkészüljön az igazgatói értekezletre, megállapodjon az Üzemi Magyar Vezetőség részéről felvetendő kérdésekben, illetve az ütemterv szerinti napirendre készüljön fel.
  Az állami megbízott felelős azért, hogy az igazgatói értekezleteken kialakult álláspontok, illetve megállapodások írásban rögzítésre kerüljenek és azok az Üzemi Magyar Vezetőség számára rendelkezésre álljanak és felelős ezen megállapodások végrehajtásának figyelemmel kiséréséért, és a Megyei Munkaügyi Megbízott folyamatos tájékoztatásáért.
 2. A fiatalok új csoportjának kiérkezése után, a szerződéskötést megelőző besorolásnál, valamint a továbbiakban is folyamatosan ellenőrizze, hogy az egyes fiatalok munkaköri és bérkategória szerinti besorolása a fiatalok magyarországi jelentkezése, illetve a foglalkoztatási listában előírtak alapján történt-e. Ha az abban foglaltakkal ellentétben álló eltérést (amely rontja a fiatalok helyzetét, vagy nem segíti a szakképzésüket), illetve ilyen szándékot tapasztal, úgy az Üzemi Magyar Vezetőség erre vonatkozó álláspontját a vállalat illetékes vezetőjével haladéktalanul meg kell tárgyalnia, kérve annak intézkedését. Amennyiben ez akadályokba ütközne, azt azonnal jelentenie kell aˇMegyei Munkaügyi Megbízottnak, illetve a Nagykövetség Munkaügyi Osztályának.
 3. A Szakszervezeti elnökkel közösen folyamatosan tájékozódjék a vállalattól a fiatalok teljesítményének, a teljesített órák és keresetek, a fiatalok élet- és munkakörülményeinek alakulásáról és támogassa a Szakszervezeti elnök kezdeményezéseit az egyes dolgozókat érintő jogos panaszok megoldásában.

2./ Kiérje rendszeresen figyelemmel a fiatalok kötelezettségeinek teljesítését, az üzemi munkarend és a lakóotthoni házirend betartását.

Ezen belül:

 1. a munkarendet illetően a vállalat illetékeseitől rendszeresen tájékozódjék a késések, igazolatlan hiányzások és a betegállomány alakulásáról. ill. a munkarend ellen vétőkkel szemben támogassa a vállalat határozott intézkedéseit – szükség esetén lépjen fel a vállalatnál konkrét lépések érdekében – és a fiatalokat az Üzemi Magyar Vezetőséggel közösen ösztönözze az e vonatkozású kötelezettségek teljesítésére.
  Amennyiben a vállalat valamelyik fiatal szerződésének fegyelmi úton történő azonnali hatályú felbontására tesz az NDK Munka- és Bérügyi Államtitkárságához javaslatot, arra az állami megbízottnak rá kell vezetnie az Üzemi Magyar Vezetőség véleményét (amennyiben az ügy bonyolultsága megkívánja, kérjen tanácsot a Megyei Munkaügyi Megbízottól).
 2. a házirendet illetően az otthonnevelővel, FB. elnökkel és az Üzemi Magyar Vezetőség többi tagjával együtt figyelemmel kell kísérnie a szállások rendjét és tisztaságát. Biztosítsa a szükséges segítséget a magyar otthonnevelők és az Objektleiterek feladatainak eredményes ellátásához, a lakóbizottságot és a fegyelmi bizottságok működéséhez. Az állami megbízott az otthonnevelővel együtt felelős azért, hogy a Fegyelmi Szabályzatnak megfelelően az Üzemi Magyar Vezetőség minden év őszén (december 31-ig) rendezze a fegyelmi bizottságok sorait a kiválás folytán történő üresedések bepótlásával, nevezze ki a bizottságok tagjait és tegyen javaslatot – a megyei vezetőséggel véleményeztetve – a Nagykövetség Munkaügyi Osztályának a fegyelmi bizottsági elnökök kinevezésére. A káderjavaslatokat az otthonnevelő készíti elő egyeztetésre.

3./ A csoport, illetve az Üzemi Magyar Vezetőség képviseletében az állami megbízottnak a Nagykövetséghez intézett alábbi ügyiratokat kell aláírásával ellátnia:

 1. a./ a vállalat által javasolt fegyelmi úton (vagy más okkal) történő munkaszerződés felbontását a 2/a. pont szerint
 2. b./ a fiatalok szerződésük lejárta előtt történő szerződés-felbontási kérelmét a vállalattal is láttamoztatni kell. Amennyiben a szóban forgó fiatalok ellen vállalati vagy magyar fegyelmi, illetve rendőrségi (bírósági) eljárás van folyamatban, illetve ilyennek indítása várható, ezt a körülményt az állami megbízottnak aláírása mellett fel kell tüntetnie.
  Továbbá arra vonatkozóan is nyilatkoznia kell, ha a szerződésbontásra felhozott indokok az állami megbízott tudomása szerint nem fedik a valóságot.
 3. c./ A közös szállásról történő kiköltözési kérelem.
  Tekintve, hogy ilyet általában csak vegyes házasság kötése után lehet kérelmezni, az állami megbízott aláírása egyben annak igazolása, hogy a kérelmező házasságlevelét személyesen bemutatta és a pontos postacímmel bejegyzett új lakása, ahová a kiköltözést kéri, a közlekedési lehetőségek szempontjából nem akadályozza a munkakötelezettségei teljesítését. A kérelem tartalmazza a pontos személyi és házassági adatokat.
 4. Az NDK valamely felső iskoláján való továbbtanulás iránti engedélykérés.
  A kérvény részei :
  - az oktatási intézmény nyilatkozata a hely biztosításáról, a tanulmány céljáról, idejéről, és egyéb feltételeiről, vállalati delegálás,
  - vállalati véleményezés
  - sajátkezű kérvény
  - Üzemi Magyar Vezetőség véleménye (egyetértés vagy elutasítás indoklása) az állami megbízott aláírásával.
  - Az így felszerelt kérelmeket a Megyei Munkaügyi Megbízotthoz juttassa el az állami megbízott.
 5. Hagyatéki, illetve ingósági leltár elhalálozás, vagy váratlanul végleg Magyarországon maradt fiatalnak a munkahelyen és a szálláson levő valamennyi ingóságának számbavételéről.
  A leltár felvételét az üzem megbízottja az Üzemi Magyar Vezetőség közreműködésével végzi. Az állami megbízott gondoskodjon a leltár körültekintő, minden személyi tárgyra kiterjedő felvételéről és ezt aláírásával igazolja.

4./ Az állami megbízott jelentési kötelezettségei

 1. a Megyei Munkaügyi Megbízott rendszeres tájékoztatása; rendkívüli esetben vagy az érvényben lévő rendelkezésekkel ellentétes lépések esetén azonnali tájékoztatási kötelezettsége van.
 2. b./ negyedéves jelentés a fiatalok helyzetéről, szakmai képzéséről és egyéb képzéséről, kiköltözésekről, a társadalmi, tanulmányi és termelőmunkában kitűnt vagy kitüntetett fiatalokról – név szerint –, a fontosabb eseményekről és a csoport életét érintő még megoldásra váró kérdésekről vagy javaslatokról.
  A jelentést az Üzemi Magyar Vezetősége megtárgyalja.
  Egyidejűleg minden negyedévet követő, hó 15-ig (január 15., április 15., július 15., október 15.) a Megyei Munkaügyi Megbízottnak és a Munkaügyi Osztálynak megküldi.
 3. létszámjelentés a kiadott nyomtatvány szerint. Minden hónap 5-ig a Megyei Munkaügyi Megbízottnak megküldi.
 4. Képzésről, szakképzésről szóló jelentés a kiadott nyomtatvány szerint. Minden hónap 5-ig a Megyei Munkaügyi Megbízottnak megküldi.
 5. A Magyar Üzemi Vezetőség egységes munkatervét december 31-ig a Megyei Vezetőségnek megküldi.
  A vállalati megbeszélésekről és együttműködésről szóló ütemtervet a Megyei Munkaügyi Megbízottnak és a Munkaügyi Osztálynak a vállalattal való egyeztetés után megküldi az állami megbízott.
 6. Egyéb jelentési feladatokra a Munkaügyi Osztály külön hozzájárulásával kerülhet sor.
 7. Az Üzemi Magyar Vezetőség beszámoltatásáról a Megyei Vezetőség intézkedik, figyelembe véve a munkamegosztás szerinti feladatokat és a jelentési kötelezettséget.

III.
Az állami megbízotti faladatok ellátásának módszerei

1./ Az állami megbízott munkáját szakterületi szempontból a Megyei Munkaügyi Megbízott irányítja a Munkaügyi Osztály irányelvei alapján.

A vezetőség kollektív munkájában egyenrangú tagként vesz részt és mint az Üzemi Magyar Vezetőség tagja a Megyei Vezetőség irányítása alá is tartozik.

Az állami megbízott jogosult a Munkaügyi Osztállyal közvetlen kapcsolat felvételére.

2./ Az állami megbízott munkája szerves része az Üzemi Magyar Vezetőség tevékenységének, feladatait csak annak többi tagjaival összhangban, azokkal együttműködve látja el. Az állami megbízott ugyanúgy, ahogy az Üzemi Magyar Vezetőség többi tagja is – köteles minden információt, amelyet irányító szerveitől, illetve minden, a csoport számára jelentős információt, amelyet a fiatalok sorából szerzett – továbbadni a vezetőség többi tagjának és minden olyan kérdésben, amely a fiatalok, illetve az Üzemi Magyar Vezetőség képviseletében történt fellépését igényli, köteles – elháríthatatlan akadályoktól eltekintve – álláspontját az Üzemi Magyar Vezetőséggel egyeztetve, azzal egyetértésben kialakítani és képviselni.

3./ Rendszeres kapcsolatot kell tartania – a II.1.a. pontban szabályozott mellett – az üzemnek a magyar ügyeiért felelős közvetlen funkcionáriusával (Betreuer), a magyar otthonnevelővel és az Objektleiterrel, a nyelvtanárokkal, a fegyelmi- és lakóbizottsági elnökökkel. Kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a problémákról, az aktuális feladatokról és segíteniük kell egymást ezek megoldásában.

4./ Közvetlen személyes kapcsolatot kell kialakítania a fiatalokkal, a lehetőség szerint keresse fel őket munkahelyeiken és a lakóotthonban, beszéljen velük eredményeikről és nehézségeikről és ezen keresztül állandóan érzékelje a fiatalok hangulatát. Tájékoztassa őket azokról a tudnivalókról, amelyeket ügyes-bajos dolgaik intézésekor ismerniük kell, orvosolja problémáikat, ha igényeik jogosak, illetve türelmesen magyarázza meg, ha igényeik elvárásaik, nézeteik jogtalanok, irreálisak, illetve helytelenek.

Közvetlen személyi kapcsolatok mellett az állami megbízott teremtse meg a rendszeresen – félévenként megtartott kolóniagyűlések, vagy munkásgyűlések keretében azt a fórumot, ahol a fiatalok az üzem illetékes vezetői és az Üzemi Magyar Vezetőség előtt az NDK Ifjúsági Törvénye, illetve az Egyezmény végrehajtását illető és egyéb problémáikat felvethetik és azokra ott lehetőleg helyben, vagy legkésőbb a következő kolóniagyűlésig választ is kapnak.

5./ A munka eredményesebbé tétele és a túlterhelés elkerülése érdekében az állami megbízott feladata ellátásában mindenkor támaszkodjon az Üzemi Magyar Vezetőség többi tagjára. Velük közösen gondoskodjék olyan aktíva-hálózat kialakítására, amely lehetővé teszi a közérdekű társadalmi feladatok végrehajtásának szélesebb, terítését és biztosítja a megfelelő kádertartalék feltárását a vezetés valamennyi funkciója, így az állami megbízott funkció utánpótlásának ellátására is. Nagyobb csoportok esetén az Üzemi Magyar Vezetőséggel való egyeztetés alapján adjon javaslatot a Megyei Munkaügyi Megbízottnak állami megbízott helyettes kinevezésére. A kinevezést a Munkaügyi Osztály adja ki.

Berlin, 1978. november 23.

Horváth Vince
a Munkaügyi Osztály vezetője