HIVATALOS HASZNÁLATRA!

A Magyar Népköztársaság Kormánya ás a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között fiatal magyar dolgozóknak a Német Demokratikus Köztársaság szocialista üzemeiben szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából történő ideiglenes foglalkoztatásáról kötött

Egyezmény

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya az együttműködésük elmélyítése és a két állam közötti baráti kapcsolatok bővítése érdekében az alábbi megegyezést kötik.

1. C i k k e l y

/1/ A Magyar Népköztársaság Kormánya a Német Demokratikus Köztársaság üzemeiben történő foglalkoztatás céljából 1967. évben looo-2ooo fő és 1968-7o. években 4ooo-5ooo fő fiatal magyar dolgozót küld évenként a Német Demokratikus Köztársaságba.

/2/ A Szerződő Felek ezen egyezmény alapján szervezik meg a szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából történő ideiglenes foglalkoztatást.

/3/ A foglalkoztatás a Német Demokratikus Köztársaság szocialista üzemei szükségleteinek, valamint a magyar dolgozók szakképzettségének megfelelően két-három éves időtartamra történik.

2. C i k k e l y

A jelen Egyezmény kizárólag csak azokra a dolgozókra érvényes, akiket az évente kötendő jegyzőkönyvek szerint a Magyar Népköztársaság küld ki a Német Demokratikus Köztársaság szocialista üzemeibe szakmai gyakorlat szerzése céljából.

3. C i k k e 1 y

A 2. cikkelyben említett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

     a./ szakmai csoportonként részletezve a magyar dolgozók létszámát, akik a következő évben megkezdik munkájukat a Német Demokratikus Köztársaságban,

     b./ az iparágakat, amelyekben a foglalkoztatás történik,

     c./ a foglalkoztatás kezdetének és befejezésének időpontját,

     d./ a végrehajtás során a Szerződő Felekre háruló feladatokat.

4. C i k k e l y

/1/ A Német Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a foglalkoztatási idő leteltével megszervezi a magyar dolgozók hazautazását.

/2/ A német Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a foglalkoztatási idő leteltével – különleges méltánylást érdemlő esetektől eltekintve – a magyar dolgozón részére a letelepedést nem engedélyezi.

5. C i k k e l y

Amennyiben ezen Egyezmény másképpen nem rendelkezik, a magyar dolgozók munkajogi és társadalombiztosítási jogállását a Német Demokratikus Köztársaságban történő foglalkoztatás ideje alatt Német Demokratikus Köztársaságban érvényben lévő munkajogi és társadalombiztosítási rendelkezések, valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a szociálpolitika területén folytatandó együttműködés tárgyában megkötött, érvényben lévő egyezmény rendelkezései határozzák meg.

6. C i k k e l y

/1/ Minden magyar dolgozóval a jegyzőkönyv szerinti foglalkoztatási időre szóló magyar és német nyelvű munkaszerződést kell kötni.

/2/ Az ideiglenes foglalkoztatásra felvett dolgozónak munkába állása kezdetén megfelelő előleget kell fizetni.

7. C i k k e l y

/1/ Az ideiglenesen foglalkoztatott magyar dolgozókat az adott üzemi, illetve helyi lehetőségeknek megfelelően, koncentráltan kell munkába állítani.

/2/ A magyar dolgozók vitás ügyeinek munkaügyi egyeztető bizottsági tárgyalásán, valamint az üzemi balesetek kivizsgálásánál biztosítani kell a magyar érdekvédelmi képviseletet.

8. C i k k e l y

Az ideiglenes foglalkoztatásra kötött munkaszerződés a vállalat és a dolgozó részéről csak a vállalat felettes irányivó szervének: előzetes egyetértésével bontható fel határidő előtt. A munkaszerződés felbontása esetén az üzem felettes irányító szerve a dolgozót más vállalathoz helyezheti. A Magyar Népköztársaságba való visszatérésre szólítható fel az a magyar dolgozó, akit a Német Demokratikus Köztársaság törvényeinek, vagy a szocialista munkafegyelem súlyos megsértése miatt azonnali hatállyal elbocsátottak.

9. C i k k e l y

A magyar dolgozók elszállásolását a foglalkoztató vállalat szervezi meg. a Magyar Népköztársaságban a dolgozók elszállásolásánál érvényes normáknak és a Német Demokratikus Köztársaságban kialakult szokásoknak megfelelően. A magyar dolgozókat a szállásdíj fizetésénél megilletik ugyanazon kedvezmények, amelyeket a német dolgozók is élveznek.

10. C i k k e l y

/1/ A magyar dolgozók utazási költségeit /II. osztályú vasúti jegy/ a magyarországi lakóhelytől a munkahelyig, valamint a visszautazás költségeit a Német Demokratikus Köztársaság vállalatai megtérítik. Ezen felül minden évben – első alkalommal a munkábalépést követő hat hónap után – a Német Demokratikus Köztársaság vállalatai megtérítik egyszer a hazalátogatás és a munkahelyre történő visszautazás költségeit.

/2/ Az üdülésre történő hazautazás alkalmával a magyar dolgozó a szabadság idején kívül két szabadnapot kap. Ezen szabadnapokra a dolgozónak a besorolás szerinti bére jár.

/3/ Az olyan jellegű hazautazásoknál, amelyeknél a Német Demokratikus Köztársaság törvényes rendelkezéseinek megfelelően szabadnap jár, a magyar dolgozó ezen felül két szabadnapot kap. A szabadnapokért kifizetésre kerülő kiegyenlítési összeg a besorolás szerinti bér összegének felel meg. Az ilyen jellegű utazásoknál felmerülő útiköltségeket a magyar dolgozó viseli.

11. C i k k e l y

/1/ Társadalombiztosítás természetbeni szolgáltatásait saját belső jogszabályai szerint és saját; terhére annak az államnak e társadalombiztosítási teherviselője nyújtja, amelynek területén a magyar dolgozó, illetve igényjogosult családtagjai tartózkodnak.

/2/ A társadalombiztosításnak rövid lejáratú pénzbeni szolgáltatásait a magyar dolgozók számára a Német Demokratikus Köztársaság társadalombiztosítási teherviselője a rá érvényes törvényes rendelkezések szerint nyújtja. Abban az esetben, ha a munkaviszony a Német, Demokratikus Köztársaságban befejeződött és a magyar dolgozó visszatér a Magyar Népköztársaságba, a társadalombiztosítás rövid lejáratú pénzbeni szolgáltatásait – amennyiben ezen időpont után erre az igény fennáll – a magyar társadalombiztosítási teherviselő saját terhére és a reá érvényes törvényes rendelkezések szerint nyújtja.

/3/ Ha a magyar dolgozó a Magyar Népköztársaságba visszatér, a Magyar Népköztársaság társadalombiztosítási teherviselője nyújtja saját terhére a magyar dolgozónak, valamint hozzátartozóinak a nyugdíjszolgáltatásokat – beleértve a járadékot az üzemi baleset és foglalkoztatási betegség esetében – a magyar törvényes rendelkezések szerint. A magyar dolgozó részéről a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a Német Demokratikus Köztársaságban megszerzett biztosítási és pótidőkért, a Magyar Népköztársaságban teljesítésre kerülő nyugdíjszolgáltatásnál, a Német Demokratikus Köztársaság társadalombiztosítását szolgáltatási kötelezettség nem terheli.

/4/ Miután a magyar dolgozó a Magyar népköztársaságba visszatért, a magyar dolgozó részéről a Német Demokratikus Köztársaságban szerzett biztosítási és pótidőket, a társadalombiztosítási szolgáltatások megállapításánál és nyújtásánál a magyar társadalombiztosítási teherviselő beszámítja, illetőleg figyelembe veszi.

/5/ A Német Demokratikus Köztársaság társadalombiztosításának olyan kötelezettségeiért, amelyeket – a jelen megállapodás értelmében – a magyar társadalombiztosításnak kell viselnie, a Német Demokratikus Köztársaság a Magyar Népköztársaságnak kiegyenlítő hozzájárulást fizet. Ezt a kiegyenlítő hozzájárulási összeget a magyar dolgozó béréből társadalombiztosítás céljából – a Német Demokratikus Köztársaság törvényes rendelkezéseinek megfelelően – levont összegnek, valamint a megfelelő üzemi társadalombiztosítási hozzájárulási összegnek, továbbá a baleseti alap összegének 47%-át, a magyar társadalombiztosítási teherviselő részére átutalja. A Szerződő Felek megállapodhatnak abba, hogy a kiegyenlítő hozzájárulási összeget átalányösszegben határozzák meg.

12. C i k k e l y

A magyar dolgozók képzése, valamint a Német Demokratikus Köztársaság üzemeiben történő foglalkoztatásuk megszervezése és előkészítése ,révén a Magyar Népköztársaságnál keletkezett költségek figyelembe vitelével a magyar dolgozók munkabéréből levont adó ötven százaléka a Magyar Népköztársaságba utalandó át. A Szerződő Felek megegyezhetnek abban, hogy átalányösszegben állapítsák meg a kiegyenlítési összeget.

13. C i k k e l y

A Német Demokratikus Köztársaság lehetővé teszi a magyar dolgozók számára, hogy jövedelmük megfelelő részét hazautalhassák.

14. C i k k e l y

A jelen Egyezmény alapján a Német Demokratikus Köztársaságban ideiglenesen foglalkoztatott magyar dolgozók árubehozatalával és kivitelével kapcsolatos ügyeket a két állam illetékes szerveinek külön megállapodása szabályozza.

15. C i k k e l y

/1/ A jelen Egyezményben előirányzott összes fizetések és átutalások az l963. február 8-ánai kötött nem kereskedelmi jellegű fizetések elszámolásáról szóló egyezmény alapján kerülnek elszámolásra.

/2/ Ezen Egyezményben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek között fennálló egyezményeknek /konzuli; jogsegély-egyezmény/, illetve a Szerződő Felek belső jogszabályainak rendelkezései árvényesek.

16. C i k k e l y

A Szerződő Felek ajánlják országaik szakszervezeti és ifjúsági szövetségeinek, hogy szoros együttműködésükkel és tevékenységükkel segítsék elő az Egyezmény végrehajtását.

17. C i k k e l y

/1/ Az Egyezmény és a jegyzőkönyvek végrehajtásánál felmerülő összes kérdésekben a Magyar Népköztársaság Munkaügyi Minisztériuma és a Német Demokratikus Köztársaság Állami Munka- és Bérügyi Hivatala illetékes.

/2/ A Magyar Népköztársaság illetékes szerveinek képviselői a Német Demokratikus illetékes szerveinek értesítése után megismerkedhetnek a magyar dolgozók munka- és életkörülményeivel, valamint a magyar dolgozók foglalkoztatásának más kérdéseivel, körülményeivel.

18. C i k k e l y

/1/ Az Egyezmény aláírásával lép hatályba. Az Egyezmény felbontása, vagy módosítása csak kölcsönös egyetértés alapján lehetséges.

/2/ Az Egyezmény felbontása nem érinti az ezen időpont előtt aláirt jegyzőkönyveket. A jelen Egyezmény feltételei továbbra is alkalmazást nyernek a már aláirt jegyzőkönyvekre.

Készült Budapesten, 1967. május hó 26-án két példányban, mindegyik magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megbízásából:

Veres József s.k.
a Magyar Népköztársaság munkaügyi minisztere

A Német Demokratikus Köztársaság Kormánya megbízásából:

Dr. Herbert Plaschke
a Német Demokratikus köztársaság nagykövete a Magyar Népköztársaságban