Tájékoztató
az 1978. évi szerződéshosszabbítási eljárásról

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság Munkaerő-együttműködési Egyezménye alapján a magyar fiatalok 2, illetve 3 évre szóló munkavállalási szerződést köthetnek.

Az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósításához meghatározott 2, illetve 3 éve alatt a fiatalok egyéni érdekeik megvalósulását is elérhetik.

Hazánk igényt tart az NDK-ban dolgozó fiatalok tudására, tapasztalataira, munkájára és elvárja, hogy éljenek az adott lehetőséggel, a megszerzett új ismeretet, tapasztalatot pedig otthon hasznosítsák.

A foglalkoztatási idő (munkaszerződések) leteltével a magyar fiatalok kötelesek visszatérni Magyarországra.

A hazautazás különvonatokon, szervezetten történik.

Ezen rendelkezéstől eltérni csak kivételesen és rendkívüli esetben lehetséges az illetékes magyar szervek és a Magyar Nagykövetség Munkaügyi Osztályának engedélyével.

I.

Kivételes és rendkívüli esetnek tekinthető:

 1. az 1975-ben kiérkezett fiatalok szakmunkás- és felsőfokú képzésben történő részvétele (illetve a már korábban megkezdett felsőfokú képzés)
 2. a vezetői funkciót ellátó fiatalok felkérése (megyei vezetőség készíti elő) az adott funkció további ellátására
 3. a hazatérést akadályozó betegség, tartós és speciális orvosi kezelés vagy váratlan és a különvonatok indulásáig elháríthatatlan akadály.

Az indokolt hosszabbítási igényt is csak abban az esetben engedélyezik, amennyiben a katonai szolgálati kötelezettség alól további felmentés van.

Semmiképpen sem kaphat hosszabbítást az, aki magyar állampolgárhoz nem méltó magatartása miatt arra érdemtelenné vált.

Felhívjuk a fiatalok figyelmét személyes és családi ügyeik rendezésére, a család megfelelő ellátására, konzuli és áttelepülési ügyeik intézésének elindítására, kiskorú gyermekeikről történő gondoskodására, lakásfelújítási és berendezési munkáik időbeni végzésére.

A hosszabbítási kérelmek indoklásaként nem fogadható el:

 1. tervezett vagy megkötött házasság
 2. konzuli útlevél intézése
 3. áttelepülési ügyek intézése
 4. kereset nélkül maradó család (a Magyar Nemzeti Bank engedélyével van lehetőség pénz átutalásra), bölcsődei vagy óvodai férőhely hiánya
 5. folyamatban lévő lakásfelújítás, berendezés
 6. nyelvtanulás
 7. további szakmai gyakorlatszerzés
 8. gépkocsivezetői jogosítvány megszerzése
 9. NDK-ban szerzett szakképzettség és speciális képzés utáni további speciális képzés, illetve szakmai képzés
 10. a meggondolatlanságból, a nem kellő időben történő ügyintézésből, a nem átgondolt kapcsolatból származó családi gond
 11. a magyar házaspárok hazai lakásgondja
 12. a magyar házastársak különböző időben lejáró szerződése
 13. indok nélkül, később megkezdett szakmai képzés.

II.
A hosszabbítás esetei

1./ Szakmunkásképzés, speciális képzés, felsőfokú tanulmányok.

Szakmunkásképzésben és speciális képzésben résztvevők esetén előfeltétel, hogy a képzésük a hosszabbítás évében (1979. szeptemberéig) befejeződjön.

Kérelmükhöz csatolni kell a megkezdett képzés előző szakaszának eredményes elvégzését igazoló hivatalos okmányt (az üzemi akadémiától). Ez az igazolás térjen ki arra is, hogy a képzés mikor fejeződik be.

Aki az NDK valamely felsőfokú intézetében tanulmányokat folytat, kérelméhez csatolni kell az illetékes intézet (egyetem, főiskola) írásos igazolását az előző félév sikeres befejezéséről (kezdőknél azt is, hogy az első félévet jelenleg is végzik.)

Az igazolás arra is terjedjen ki, hogy a kérelmező tanulmányait várhatóan mikor fejezi be. Ha ez több évet vesz igénybe, a kérelmet akkor is csak a következő évre lehet benyújtani.

2./ Vezetői, funkcionáriusi tevékenység további végzése.

Az előző évektől eltérően ezen a címen egyénileg hosszabbítást nem lehet kérni. Ezen esetekben az egyéni kérelmek helyébe a meggyei vezetőség javaslata lép.

Azokat az ifjú vezetőket, akiknek távozása gondot okozna az adott vezetői konstrukcióban egy-egy magyar vagy lakóotthoni vezetőségben – az adott körülmények ismeretében – a megyei vezetőség javasolja a Munkaügyi Osztálynak hosszabbításra.

A hosszabbításra felkért fiatal írásban nyilatkozik arról, hogy a funkcióját kész továbbra is végezni és e megbízást önként vállalja.

A javaslat benyújtása előtt a megyei vezetőség az érintett üzemi német vezetőséggel egyezteti hosszabbítási tervezetét. Véleményazonosság esetén a fiatallal kitölteti a „Kérelem" c. űrlapot és a megyei vezetőség javaslatát az adott funkcionárius írásbeli nyilatkozatával együtt, valamint a vállalati igazolással továbbítja a Munkaügyi Osztálynak.

Ez a hosszabbítás csak 1 éves időtartamra vonatkozik (3 hónapra nem lehetséges).

A megyei vezetőség javaslatának részletesen tartalmaznia kell a funkcionárius eddig végzett munkáját. Ismertetni kell az adott körülményt, ami szükségessé teszi a hosszabbítást.

Egy-egy üzemtől csak egy vezető funkciót betöltő fiatalnak javasolható hosszabbítás.

3./ A hazatérést akadályozó, illetve nehezítő váratlan események.

E pont alá sorolandók azok a betegségek, illetve az egészségben beállott változások, amelyek közvetlen a hazatérés előtt következnek be, akadályozzák az időbeli elutazást.

Korábbi megbetegedések miatt szükséges speciális, vagy tartós orvosi kezelésben részesülők esetén a kezelés megszakítása, illetve újbóli elkezdése hátrányosan befolyásolná a beteg egészségügyi állapotát és ezt orvosi igazolás indokolja.

Ezen esetekben az érintetteknek azonnal, közvetlen kérelemmel kell fordulni a Munkaügyi Osztályhoz. A kérelemhez csatolni kell a kezelő egészségügyi intézmény (kórház, rendelőintézet) igazolását a kérelmező állapotáról, a kezelés itteni szükségességéről, valamint a megkívánt, illetve tartózkodás várható időtartamáról és ezen időtartamnak megfelelő vállalati igazolást.

A súlyos helyzetet okozó, váratlan események következményeinek elhárítására, illetve a család helyzetének rendezésére a humanitás alapján szerződéshosszabbítás kérhető.

Ezekben az esetekben a hosszabbítás ideje az utazóképes állapot eléréséig – azonban maximum három hónapig terjedhet.

A szerződéshosszabbítás intézése

Szerződéshosszabbítást az állami megbízottól átvehető „Kérelem" c. űrlapon lehet kérni.

Az űrlap mindkét lapjának első oldalát jól olvasható írással lehetőség szerint géppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni és az előirt adatokat pontosan megadni.

A hátoldalon szereplő adatokat nem kell megválaszolni – üresen maradnak. A kérelem beadásakor az űrlaphoz a következő mellékleteket kell benyújtani:

 1. kézzel vagy géppel írt és a kérelmező által aláírt indoklást arról, hogy a kérelmező miért kéri szerződésének meghosszabbítását;
 2. az NDK vállalat igazolását, amelyben a kért időpontig biztosítja a fiatal foglalkoztatását. Tehát nem kádervéleményre (Beurteilung) van szükség, csak a munkahely és a szállás biztosítását igazoló hivatalos iratra;
 3. ha a fiatal kiutazása előtt munkaviszonyban állt magyar vállalattal (munkakönyvét ott őrzik), kérnie kell a hosszabbításhoz való hozzájárulásukat, mert ellenkező esetben munkaviszonya megszakad és régi vállalata önkényesen kilépőnek minősítheti; (a magyar vállalat engedélyének hiánya egyébként nem zárja ki a szerződéshosszabbítást, de következményei hátrányosak);
 4. továbbtanulás esetén a II. fejezet 1. pontjában megadott igazolásokat kell mellékelni
 5. megfelelő orvosi vagy tanácsi igazolást az egyes eseteknek megfelelően.

A kérelem benyújtásának helye, ideje

A kérelmeket a megyei munkaügyi megbízottnak kell beadni, aki ellenőrzi az adatokat, felvezeti azokat a hátoldalra, szükség szerint kiegészítő adatokat kér, végül magánál tartja a „Kérelem" c. űrlapot és az indokolást, a többi iratot visszaadja. Az így begyűjtött kérelmeket a Nagykövetség Munkaügyi Osztályára továbbítja.

A megyei munkaügyi megbízottak a szerződéshosszabbítási kérelmeket a mellékletben megjelölt helyeken és időpontokban veszik át.

Egyéb kérdések

1./ Akik 3 hónapra – 1978. december 31-ig bezárólag kérik szerződésük meghosszabbítását, azok kérelmüket ugyanolyan módon és ugyanúgy felszerelve nyújtsák be, mint az egy évet kérelmezők.

2./ A két évre kötött szerződés harmadik évre történő kiterjesztése. A kiterjesztés az általános rendelkezés szerint kérhető. Szóbeli kérelem alapján, a bemutatott vállalati igazoláson engedélyezi a megyei munkaügyi megbízott.

3./ A hosszabbítási kérelmek engedélyeztetése meglehetősen sok adminisztratív munkát és ennek megfelelően hosszú időt jelent. A Munkaügyi Osztály felhívja valamennyi érdekelt fiatal figyelmét, hogy kizárólag a megadott helyen és időben beadott és szabályosan felszerelt kérelmeket terjesztjük fel a magyar szerveknek engedélyezésre.

Értesítés a kérelmek elbírálásáról

A benyújtott szerződéshosszabbítási kérelmek sorsáról otthoni hatóságaink döntenek. Az erről szóló értesítést – elutasítás esetén is – előreláthatólag 1978. augusztus hó közepéig írásban adjuk meg.

Berlin, 1978. március 29.

Horváth Vince sk.
Munkaügyi Osztály vezetője

Melléklet: l db

A szerződéshosszabbítási kérelmeket a megyei munkaügyi megbízottak az alábbi helyeken és időpontokban veszik át:

Megye Megyei munkaügyi megbízott I. időpont II. időpont
Dresden-Cottbus
Dresden, Blasewitzer-Str. 52.
Kiss Tibor 1978. április 20.
10-12 és
1978. május 4.
15-18 óráig
Karl-Marx-Stadt
Carl-von-Ossietzky-Strasse 202.
Wagner János 1978.április 21.
10-12 és
1978. május 5.
15-18 óráig
Erfurt-Gera-Suhl
Erfurt, Fr.Engels-Str. 52.
Tóth Lajos 1978.április 20.
10-12 és
1978. május 4.
15-18 óráig
Leipzig-Halle
Leipzig, Barcleyweg 28/10
Tömörkényi Ferenc 1978.április 14.
10-12 és
1978. április 28.
15-18 óráig
Rostock-Potsdam-Berlin
Berlin, Holzmarkt-Str. 73. 301.
Kabelik Imre 1978.április 18.
10-12 és
1978. május 3.
15-18 óráig

A kérelmeket csak az I. időpontban lehet beadni. A II. időpont akkor vehető igénybe, ha a kérelmező az I. időpontban igazoltan beteg vagy szabadságon Magyarországon volt, illetve ha az I. időpontban benyújtott kérelmét valamilyen irat hiánya, vagy egyéb okból nem vették át és a közben megszerzett irattal felszerelve jelentkezik a II. időpontban. A kérelmeket csak személyesen lehet benyújtani.