Hivatkozási szám: 2/1975

Tájékoztató felhívás

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN VÉGZENDŐ SZAKMAI GYAKORLATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Budapest, 1975

KEDVES FIATALOK!

A gazdasági élet, a technika, a tudomány mai gyorsütemű fejlődése magasabb szintű, s állandóan fejlődő tudást és szakmai gyakorlatot igényel munkásoktól, mérnököktől egyaránt.

Különösen fontos, hogy a kezdő szakemberek, a kevés szakmai gyakorlattal rendelkező fiatalok olyan termelés-szervezési feltételek, magasabb szintű technológiai tevékenység megismerésével fejlesszék gyakorlati tudásukat, amely biztosítja a további magasabb szintű fejlődést.

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság munkaerő-együttműködése keretében lehetőség nyílik arra, hogy a fiatal magyar dolgozók megismerkedjenek az NDK szocialista üzemeivel, azok technikai, termelési módszereivel és munkájuk során szakmai gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek.

A magyar-NDK munkaerő-együttműködés keretében a fiatalok első csoportja 1967-ben utazott ki. Ma már több ezer fiatal magyar munkás dolgozik az NDK szocialista üzemeiben.

A kiutazott fiatalok többsége munkaszeretetével, magatartásával elismerést szerzett a vállalati vezetők és az NDK dolgozói körében. A tapasztalatok szerint a fiatalok elszállásolása, munkába helyezése és kereseti színvonala kedvezően alakult, általában jól érzik magukat. Ez bizonyítja a nemzetközi munkaerő-együttműködés eredményességét, az egyéni és társadalmi érdekek összehangoltságát.

A jelentkezés és kiutazás, az NDK-ban történő elszállásolás és foglalkoztatás, a hazatérés és általában az újra elhelyezés államilag bonyolódik le.

1. Munkafeltételek

A német vállalatok minden magyar dolgozóval magyar és német nyelvű munkaszerződést kötnek. A munkaszerződést hároméves időtartamra kell megkötni, a szakmunkások részére lehetőség van kétéves munkaszerződés megkötésére is.

A magyar dolgozókat az adott üzemi, illetve helyi lehetőségeknek megfelelően csoportosan foglalkoztatják. A társadalombiztosítás, a munkafelvétel és díjazása, a munkaruhák megvétele és a kedvezményes üzemi étkezés lehetőségei azonosak a német dolgozókéval (a munka-munkás besorolás hasonló a nálunk érvényben levő keretbesorolási rendszerrel).

A munkások átlagos havi kereseti lehetősége a foglalkoztató vállalat jellegétő1, a munkafelvételektől, szakképzettségtől és az egyéni teljesítménytől függően változik. A betanulás első időszakában egyes üzemek betanulási bért (biztosított bért) fizetnek.

A bruttó keresetből a német dolgozókéhoz hasonlóan társadalombiztosítási hozzájárulást és differenciált kereseti adót kell fizetni. Ennek mértéke 15-20 % körül lehetséges.

A munkahét öt napos és a dolgozóknak évente 15 nap alapszabadság jár. Az évi rendes szabadságra történő hazautazás alkalmával a magyar dolgozó szabadság idején kívül három - besorolási bér szerint fizetett - szabadnapot kap.

A fiatalok munkavállalás céljából utaznak ki. Ugyanakkor az NDK vállalatai általában elősegítik, hogy a magyar dolgozók az üzemi lehetőségeknek megfelelően és a német dolgozókkal azonos jogokat élvezve e téren is, a jelentkezett szakmában tovább képezhessék magukat. Az NDK munkaügyi szervei - a Nagykövetség Munkaügyi Osztályának jóváhagyásával - más vállalathoz is áthelyezhetik a magyar munkavállalókat szakképzésük és szakképzettségük[nek] megfelelő foglalkoztatás biztosításával, figyelembe véve a munkavállaló és a fiatal dolgozó érdekét. A szakképzetlen magyar dolgozókat az üzemek - a helyi lehetőségek figyelembevételével - betanítják, illetve elősegítik a szakmai gyakorlat megszerzését. A képzésben és továbbképzésben való részvétel alapvető feltétele a német nyelv meghatározott szintű ismerete, illetve ennek megszerzése. Az NDK-ban szerzett szakképzettséget vagy továbbképzést, a munkaviszonyt a magyar munkaügyi szervek elismerik.

A foglalkoztatási idő leteltével a magyar dolgozók szervezetten utaznak haza.

A dolgozók hazai munkába helyezését a három év utáni végleges hazatéréskor .a munkaügyi szervek általában biztosítják, a magyar vállalatok és a fiatalok érdeke szerint.

Amennyiben a jelentkező a kiutazást megelőzően (30 nappal a kiutazás előtt) elfogadható indok nélkül visszalép, vagy a határidő előtt véglegesen visszatér, köteles a felmerülő költségeket megtéríteni. (A költségtérítés összege minimum 500,- Ft.) A kiutazó fiatalok a szervezett nyelvtanfolyamokon kötelesek részt venni. .A színvonalas munka és az ehhez tartozó magasabb kereset, valamint a magasabb szakmai szint elérése csak így lehetséges.

2. Szociális, kulturális ellátás és az elszállásolás feltételei

A magyar dolgozók mindazokban a társadalombiztosítási, egészségvédelmi kedvezményekben részesülnek, ami a német munkások részére is biztosítva van.

A fiatalok a vállalat művelődési intézményeit, sportlétesítményeit igénybe vehetik. Több helyen magyar nyelvű könyvtárat is létesítettek. Lehetőség van arra, hogy a magyar munkások szabadságukat az üzem üdülőjében töltsék.

Biztosítva van a fiatalok érdekvédelme, elsősorban a Berlini Magyar Nagykövetség Munkaügyi Osztályának, a KISZ KB és a SZOT képviselőinek tevékenységén keresztül. A vállalatoknál, önálló KISZ- és pártszervezet működik. A fiatalok bekapcsolódhatnak a vállalati szakszervezeti munkába. A társadalmi szervek az érdekképviselet ellátása mellett elősegítik a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését.

A magyar dolgozók csoportos elszállásolását a foglalkoztató vállalat szervezi meg. A szállásköltségek maximum 30 márkát tehetnek ki havonta.

3. Kereset hazautalás és vám

Az NDK illetékes szervei lehetővé teszik a magyar dolgozóknak, hogy jövedelmük megfelelő részét hazautalhassák.

A véglegesen hazatérő dolgozó által nem kereskedelmi mennyiségben Magyarországra behozott áruk vámmentesek, ha azok összértéke a külföldi keresetből feltételezhetően (az összkereset 50 %-a) megtakarított összeg értékét nem haladja meg. Gépjármű csak a végleges hazatérés, a szerződésben meghatározott idő letöltése után hozható be vámáru-kedvezménnyel.

4. Utazási feltételek

A kiutazók az ideiglenes foglalkoztatás időtartamra és az .NDK területére érvényes illetékmentes útlevelet kapnak. A fiatalak az NDK és magyar munkaügyi szervek által meghatározott időpontban csoportosan és a két állam képviselői kíséretében utazhatnak az NDK-ba.

A kiutazás költségeit, valamint a visszautazás költségeit (a II. osztályú vasúti jegy árát) az NDK vállalat megtéríti. Ezen felül minden évben - három alkalommal a munkába lépést követő hat hónap után - a vállalat megtéríti a hazalátogatás és munkahelye történő visszautazás költségeit.

Egyéb utazásoknál felmerülő költségeket a dolgozó viseli.

5. Jelentkezési feltételek

A magyar-NDK munkaerő-kooperáció keretében történő foglalkoztatásra elsősorban olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik munkájuk, tanulmányi eredményük, erkölcsi és politikai magatartásuk alapján leginkább érdemesek arra, hogy méltóan képviseljék a Magyar Népköztársaságot.

A jelentkezőknek jelentkezési lapot kell kitölteni 3 példányban. A jelentkezés általános feltételei mellett az NDK-ban történő foglalkoztatásra azok a magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezhetnek, akik:

- betöltötték vagy a kiutazás időpontjáig betöltik 18. életévüket;

- erkölcsi, politikai magatartásuk alapján, javasolhatók; - nőtlenek, hajadonok, vagy eltartásra nem kötelezettek; - vállalják az NDK-ban történő ideiglenes foglalkoztatás feltételeit;

- a munka ellátására egészségileg alkalmasak;

- hat hónapot meghaladó katonai szolgálatot teljesítettek, vagy katonai szolgálatra alkalmatlanok, illetve a sorköteles fiatalok közül csak az 1956-ban és 1957-ben születettek, az elektroműszerész és rokonszakmáknál csak az 1957. évben született fiatalok, gépjárművezetők csak a katonai szolgálat letöltése után. Azok a fiatalok, akik sorkatonai szolgálatot még nem teljesítettek, az NDK-ban történő foglalkoztatás idejére szolgálathalasztásban részesülnek;

- a szakképzett munkakörbe jelentkezők rendelkeznek a szükséges szakmai képzettséggel (szakmunkások betanított munkakörre nem jelentkezhetnek);

- valamely közép- vagy felsőfokú iskolának nem hallgatói (kivéve az ez évben végző fiatalokat);

- akik a magyar-NDK munkaerő-együttműködés keretében már dolgoztak az NDK-ban, s a szerződésben vállalt időt teljesítették, valamint az NDK-ban nem követtek el fegyelmi vétséget, vagy büntető eljárás alá eső cselekményt.

A fenti feltételeknek nem megfelelő fiatalak jelentkezését nem fogadhatjuk el, kiutazásukat nem tudjuk biztosítani.

Bővebb felvilágosítást a megyei tanácsok (megyei, városi, fővárosi) vb munkaügyi osztályai és a területi KISZ bizottságok nyújtanak. Budapest, 1975. január 1.

MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

75-1 fnyv 14 (R) - Fv.: Patyi Árpád