Ministerrat der DDR
Staatssekretariat für Arbeit und Löhne
Arbeitsstab WTZ
Der Leiter

Magyar lakóotthoni nevelők foglalkoztatásának
iránye1vei

A Német Demokratikus Köztársaság kormánya és a Magyar Népköztársaság kormánya között 1967. május 26-án "fiatal magyar dolgozóknak szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából a Német Demokratikus Köztársaság szocialista üzemeiben történő átmeneti foglalkoztatásáról" kötött egyezmény végrehajtásának további megjavítása érdekében a két kormányfél megegyezett abban hogy a magyar dolgozóknak a közös szálláshe1yeken való nagy koncentrációja esetén magyar lakóotthoni nevelőket alkalmaznak.

A lakóotthoni nevelőket a magyar fél választja ki és hagyja jóvá a pedagógiai és politikai-ideológiai területen fennálló követelmények figyelembevételével az NDK-ban való foglalkoztatásra. Rendszerint olyan MSZMP tagokról van szó, akik aktív tevékenységet folytattak a KISZ-ben és már a Magyar Népköztársaságban foglalkoztak a fiatalok problémáival. Mivel ez a funkció különleges nehézségekkel és problémákkal jár, a lakóotthoni nevelőknek feltétlenül szükségük van a vállalatok támogatására és segítségére.

Német nyelvi alapismeretek minden lakóotthoni nevelő számára előfeltételt jelentenek a vállalat és az NDK társadalmi szervezeteinek funkcionáriusaival folytatandó szoros együttműködéshez.

Az üzemnek kell gondoskodnia arról hogy a lakóotthoni nevelővel közvetlenül annak megérkezése után hathatós intézkedéseket rögzítsenek és hajtsanak végre a megérthetőséghez szükséges német nyelvismeretek rövid időn belül történő elsajátítására vonatkozólag.

A magyar lakóotthoni nevelő könnyítse meg a magyar fiatalok alkalmazkodását és hozzászokását az NDK-beli új életfeltételekhez és viselkedési normákhoz, támogassa a kulturált együttélést és a szabadidő hasznos eltöltését a közös szálláshelyeken, valamint támogassa a vállalatot a lakóotthoni fegyelem, rend és biztonság megteremtésében.

A lakóotthoni nevelők a vállalatok személyzeti és képzési igazgatóinak, valamint a megyei tanácsok munkaügyi hivatali igazgatóinak fontos partnerei a kormányok közötti egyezmény végrehajtásában.

Felelősség és feladatok

A lakóotthoni nevelő az alábbi feladatok végrehajtásáért felelős:

1. A vállalatnál és a lakóotthonban a kulturális és sportolási tevékenység kiejtésére rendelkezésre álló kapacitásokból kiindulva és az anyagi lehetőségek ((K- és B-alap) figyelembevételével az otthonnevelőnek éves munkatervet kell kidolgoznia, hogy ilymódon támogassa a fiatalokkal folytatott politikai-kulturális munkát. Ennek során különös mértékben kell figyelemmel lenni a társadalompolitikailag legfontosabb események és rendezvények méltó lebonyolítására.

2. Együttműködés a lakóotthon rendjének ellenőrzésére és betartására irányuló rendszer kialakításában.

3. A vállalatok támogatása a lakóotthoni rend, tisztaság és biztonság megvalósítására irányuló intézkedéseknél.

4. Az egészségügyi szervek támogatása a magyar fiatalok hatásos egészségügyi ellátásának végrehajtásában és a higiéniai előírások betartásában.

5. A vállalatok támogatása a munka- és betegségi rendnek a fiatalok általi betartásában.

A lakóotthoni nevelő negyedéves munkaterv alapján valósítja meg feladatait, amelyet maga dolgoz ki és a vállalat személyzeti és képzési igazgatójának terjeszt elő jóváhagyás végett. A megyei tanács munkaügyi hivatalának az igazgatója megkapja a negyedéves munkaterv egy példányát tudomásulvétel céljából.

A lakóotthoni nevelők jogai

Magyar fiatalokkal a közös szálláshelyeken vagy a nyilvánosságban előforduló ismételt vagy komoly fegyelmi nehézségek esetén a lakóotthoni nevelőnek jogában áll a fegyelmi bizottságtól fegyelmi eljárás indítását kérni.

Olyan nehézségek esetén amelyek a munkafegyelemmel és munkaerkölccsel állnak összefüggésben, joga van arra hogy ajánlja a vállalatnak ezen fiatalok fegyelmi úton való felelősségrevonását és tájékoztatást kérjen a hozott intézkedésekről.

Ha a vállalat kéri a fegyelmi bizottságtól fegyelmi eljárás indítását vagy ha a vállalat bonyolít le eljárást, akkor előzőleg minden esetben konzultálni kell a lakóotthoni nevelővel az egységes nevelői befolyásolás biztosítása érdekében.

A lakóotthoni nevelőnek joga van arra, hogy a vállalat vagy a fegyelmi bizottság által fegyelmi okokból történő hazaküldésére javasolt fiatalok esetében eltérő véleményét közölje a nagykövetséggel ha a vállalatnál vagy a fegyelmi bizottságban nem tudtak egységes álláspontot kialakítani.

A fiatalokkal való olyan problémák esetén amelyek a foglalkoztatással kapcsolatban merülnek fel, jogosult a lakotthoni

nevelő arra, hogy felvegye a kapcsolatot a foglalkoztató vállalatnál a fiatal mesterével vagy felettesével a problémák rendezése céljából.

A lakóotthoni nevelőnek joga van arra, hogy tájékoztatást kérjen a vállalattól a magyar fiataloknak a munkából való felmentésére (munkaképtelenség, szabadság) vagy ismeretlen okokból való távolmaradására vonatkozólag.

Jogosult arra hogy feladatai keretén belül döntsön a lakóotthoni klub- és sportkapacitás használatáról.

Tájékoztatni kell őt a lakóotthonban történő változtatásokról, melynek keretében valamennyi olyan kérdést, amely kihatással van a fiatalokra, mint elszállásolási terv, átköltözés, berendezés, belépési ellenőrzések stb., előzőleg vele meg kell beszélni.

Joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon azokról a személyekről, akiknek megtiltották a lakóotthonban való belépést valamint arra, hogy javaslatot terjesszen elő indokolt esetekben a belépési tilalomra vonatkozóan az illetékes felelősnek.

A lakóotthoni nevelők és egyéb, a lakóotthonokban alkalmazott személyek (gondozók, házmesterek) számára kidolgozott működési tervekben tisztán el kell határolni a feladatokat és ennek során biztosítani kell azt, hogy ne bízzák meg a lakóotthoni nevelőket olyan szervezési és anyagi-műszaki munkákkal, amelyek a lakóobjektumot és annak felszereltségét érintik.

A lakóotthoni nevelő pozíciója

- A lakóotthoni nevelő az objektumot vezető vállalat személyzeti és képzési igazgatójának van alárendelve és vele szemben számadásra kötelezett.

- A munkaterv, valamint az elvi munkaalapok a személyzeti és képzési igazgató által kerülnek jóváhagyásra.

- A lakóotthoni nevelő rendszeres útmutatást kap a megyei tanács munkaügyi hivatalának igazgatójától az egyezmény végrehajtásának valamennyi helyi kérdéséről és köteles arra, hogy feladatkörén belül tájékoztatást és felvilágosítást nyújtson a munkaügyi hivatal igazgatójának. Ebből a célból a munkaügyi hivatal igazgatója negyedévenként tanácskozásokat folytat a foglalkoztató vállalatok személyzeti és képzési igazgatói, valamint a lakóotthoni nevelők részvételével. Ezeket a tanácskozásokat úgy kell lebonyolítani, hogy a lakóotthoni nevelők és az üzemek útmutatást és ellenőrzést nyerjenek a megyei tanácsok által, amelyek biztosítják az egyezmény elveinek az érvényrejuttatását és hozzájárulnak a lakóotthoni nevelők munkájának legeredményesebb kialakításához.

- A lakóotthoni nevelő támogatást kap a megyei tanács munkaügyi hivatala igazgatójától a szükséges kapcsolatok kialakításában az állami szervekhez és hatóságokhoz, a helyi társadalmi szervezetek vezetőségeihez, valamint a foglalkoztató vállalatok képviselőihez. A munkaügyi hivatal igazgatója koordinálja ezt az együttműködést.

A foglalkoztatással kapcsolatos egyéb szabályozások:

1. A lakóotthoni nevelők foglalkoztatásának időtartama 3 év.

2. A lakóotthoni nevelőknek joguk van arra, hogy családjukkal együtt utazzanak ki. Gyerekekkel való kiutazás esetén háromszobás lakást kell rendelkezésre bocsátani a közös szálláshelyen. A nevelő által ennek fejében fizetendő lakbér 30,00 márka.

3. A lakás átlagos színvonallal a létesítménynek megfelelően rendezendő be. A berendezésre fordítható költség 10 000 márka.

4. A lakóotthoni nevelők átlagos havi keresete brutto 980,00 márka, hacsak a képesítés és az igazolt szolgálati évek alapján az 1970. március 30-án kelt "A tanárok és nevelők fizetéséről szóló megegyezés" szerint nem áll fenn nagyobb igény.

5. A lakóotthoni nevelők munkaidejét úgy kell kialakítani a törvényes rendelkezések keretein belül, hogy nagy effektivitást lehessen elérni a társadalmi és nevelő munkában.

Ennek során ezen funkció sajátosságainak megfelelően a munka időbeli felmerülésére vonatkozólag (esti órák, hétvégek) különleges munkaidőszabályozásban egyezhet meg a lakóotthoni nevelő, valamint a személyzeti és képzési igazgató, egyetértésben a megyei tanács munkaügyi hivatalának igazgatójával.

Ajánlatos a többműszakos munka figyelembevételével fogadóórákat megszabni a lakóotthon lakói részére.

6. Az évi szabadság 24 munkanap.

7. Az objektumot vezető vállalatoknak joguk van arra, amennyiben a közös szálláshelyen más vállalatoknál dolgozó magyar fiatalok is laknak, hogy a 3. és 4. pont szerint felmerülő költségeket a megfelelő arányban felosszák.

8. A lakóotthoni nevelők feleségeit, akik munkaviszonyt szeretnének létesíteni a vállalati vagy helyi lehetőségeknek megfelelően az objektumot vezető vállalat, valamint a megyei tanács részéről támogatásban kell részesíteni. Ugyanez vonatkozik esetleges óvodai vagy bölcsődei helyekről való gondoskodásra is a lakóotthoni nevelők gyerekei részére.