MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Hivatkozási szám: MüM 1/1975.

Tájékoztató

az NDK-ba szakmai gyakorlatszerzés céljából történő ideiglenes foglalkoztatásra utazó dolgozóknak

Budapest, 1975.

BEVEZETŐ

A tudomány és technika fejlődése egyre fokozza az igényt a szakemberek, a fiatalok nemzetközileg is helytálló tudása, sokoldalú szakmai tapasztalata és ismerete iránt. Ennek megfelelően a szocialista országok között az eddiginél szélesebb körben bontakozik ki az együttműködés, a fiatalak szakmai tapasztalatcseréje.

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság együttműködése keretében lehetőség nyílik arra, hagy a fiatal magyar munkások; mérnökök az NDK szocialista üzemeiben dolgozzanak, és ezúton ismerkedjenek meg a technika alkalmazásával, szerezzenek szakmai, gyakorlati tapasztalatokat. Nemcsak technikusok és szakmunkások, hanem szakképzetlen és érettségizett fiatalok is jelentkezhetnek munkára és szerezhetnek szakmai gyakorlatot.

A szakmai gyakorlat során a fiatalok elsajátíthatják a német nyelvet, utazhatnak az NDK-ban és megismerkedhetnek tájaival, városaival. közben ápolják és erősítik a magyar és német nép barátságát, a két ország ifjúságának, ifjúsági szervezeteinek kapcsolatait. Az együttes termelési, politikai, kulturális és sportlehetőségek mind a német, mind a magyar fiatalokban gazdagítják az igaz hazafiságot és a proletár nemzetköziség érzését.

A két ország együttműködése lehetővé teszi, hogy a magyar és NDK vállalatok termelési és kereskedelmi kapcsolata mellett bővüljön a vállalatok személyi és munkaerő kooperációja is. Az NDK-ban végzett szakmai gyakorlatról visszatérő magyar dolgozók szélesebb körű termelési ismeretei nagymértékben hasznosíthatók a vállalat termelési és műszaki továbbfejlődése terén.

A kiutazó dolgozóknak tájékoztatást adunk a következőkben az NDK-ban történő foglalkoztatásukkal összefüggő legfontosabb tudnivalókról.

A kiutazó fiatalok .a hazaitól eltérő szokásokkal, jogszabályokkal találkoznak az NDK-ban. Ezeket a szokásokat és jogszabályokat tiszteletben kell tartani, ezek érvényesek a kiutazott magyar állampolgárokra is. A jogszabályok nem ismerete nem mentesít - azok megsértése esetén - a felelősségrevonás alól.

Javasoljuk, hogy ezt a tájékoztatót a kiutazásuk után is őrizzék meg, s az esetleges problémáik előfordulásakor tanulmányozzák át, mert sok esetben ezúton is felvilágosítást kaphatnak.

I.
A) HAZAI MUNKAVISZONY - MUNKAKÖNYV

A jelenlegi hatályban levő 17/1967. (XII. 31.) MüM sz. rendelet rendezi a kiutazó dolgozók munkaviszonyát.

1. Az NDK-ban történő munkavállalás tartama alatt a dolgozók belföldi munkaviszonya szünetel. Ez az idő mind a munkaviszonyhoz fűződő kedvezmények, mind a társadalombiztosítási szolgáltatásokra jogosultság szempontjából belföldön munkában töltött időnek számít.

2. Az 1. pontban foglalt jogosultság a dolgozót csak akkor illeti meg, amennyiben a külföldi foglalkoztatása megszűntét követően a rendelkezésre álló utazási lehetőségek igénybevételével haladéktalanul hazatér és legkésőbb 15 napon belül vállalatánál továbbfoglalkoztatás végett jelentkezik. Egyébként munkaviszonyát a munkaviszony szüneteltetésének kezdeti napjával "jogszabálynak meg nem felelő módon" megszűntnek kel1 tekinteni.

3. A dolgozó külföldi munkavállalás tartama alatt belföldi vállalattól munkabért nem kaphat. Ezen túlmenően nem részesülhet a dolgozó a belföldi vállalattól egyéb, a tényleges munkavégzéssel összefüggő, - juttatásban [sic!] sem (pl. szabadság, prémium, nyereségrészesedés stb.).

4. A munkaviszonyból külföldi munkavállalásra kiutazó dolgozó munkakönyvének kezelésére, megőrzésére és nyilvántartására a munkaügyi miniszter erre vonatkozó rendeletét figyelembe véve, az a vállalat jogosult, amellyel a dolgozó munkaviszonyban áll. A munkakönyvbe a munkaviszony szünetelésére vonatkozó bejegyzéseket nem tesznek.

5. A nem munkaviszonyból kiutazó dolgozó NDK-ban munkában töltött ideje a Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete alapján belföldön is munkaviszonyban töltött időnek számít. Az így kiutazó dolgozó munkakönyvét nem kell hogy leadja. A külföldön munkában töltött igazolt idejét (erről az NDK vállalatok megfelelő igazolást adnak a dolgozónak), majd az a vállalat jegyzi be a munkakönyvébe, amelynél hazatérése után első ízben munkaviszonyba lép. A vállalat a dolgozó által bemutatott igazolás alapján a külföldi munkaviszonyt a munkakönyv harmadik oldalán tünteti fel. Az "évtől évig" rovatba kell bejegyezni a figyelembe veendő idő tartamát (pl. 1967. november 16-tól 1970. november 16-ig), a "megjegyzés" rovatba a beszámítás jogcímét (NDK-ban töltött igazolt munkavállalás), a "bejegyzés alapjául szolgáló okirat" című rovatba pedig a bemutatott igazolás számát és az NDK vállalat nevét kell bejegyezni. Ezek alapján a bejegyzés szerinti időtartamot munkaviszonyban töltött időként kell elismerni.

6. A kiutazó dolgozók családtagjai is részesülnek Magyarországon társadalombiztosítási ellátásban. Ha valamely dolgozónak a kiutazást megelőzően nem volt, vagy nem maradt fenn hazai munkaviszonya, úgy a hozzátartozóknak a tanács munkaügyi osztálya (egyébként a vállalat) igazolja az NDK-ban fennálló munkaviszony tényét. Hazatérése után az 5. pontban elmondottakhoz hasonló módon, de minden esetben be kell jegyeztetni a dolgozó társadalombiztosítási nyilvántartási lapjára is az NDK-ban munkaviszonyban töltött időtartamot.

B) MUNKAVISZONY ÉS MUNKAJOG AZ NDK-BAN

A Magyar Népköztársaság kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság kormánya együttműködésük elmélyítése és a két állam közötti baráti kapcsolatok bővítése érdekében 1967. május 26-án egyezményt kötött fiatal magyar dolgozóknak az NDK szocialista üzemeiben szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából történő ideiglenes foglalkoztatására.

A foglalkoztatás munkaviszony létesítésén keresztül történik. Egyrészről az NDK vállalat, másrészről a magyar dolgozó meg határozott idejű munkaszerződést köt a foglalkoztatás lebonyolítására. A munkaviszonyra kötött szerződésből mind a vállalatra, mind a dolgozóra meghatározott jogok és kötelezettségek hárulnak. Ezeket egyrészről a Német Demokratikus Köztársaság mindenkor érvényes Munka Törvénykönyve, ennék végrehajtását szabályozó egyéb munkajogi rendelkezések, a két állam közötti egyezmények, másrészről a dolgozó és az állami vállalat mint munkáltató között kötött munkaszerződés megállapodásai rögzítik.

1. Munkaszerződés

Az NDK vállalat minden magyar dolgozóval a munkahelyre érkezést követően hat napon belül a foglalkoztatási időre szóló magyar és német nyelvű munkaszerződést köt. Ennek kitöltésével és aláírásával jön létre a dolgozó és a vállalat közötti munkaviszony. A szerződés mintája a .következő:

Munkaszerződés-minta

A Magyar Népköztársaság kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság kormánya között fiatal magyar dolgozóknak gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából a Német Demokratikus Köztársaság szocialista. üzeme2ben történő ideiglenes foglalkoztatása tárgyában kötött kelt egyezmény alapján egyrészről
a vállalat megnevezése mint munkáltató,
másrészről dolgozó elő- és utóneve, lakóhelye, születési ideje, családi állapota, szakképzettsége,
a Magyar Népköztársaság jogszabályai alapján eltartásra kötelezett személyek száma és születési adatai,
mint a dolgozó között az alábbi munkaszerződés jött létre:

1. §.

A dolgozó és állami vállalat, mint munkáltató jogai és kötelezettségei a Német Demokratikus Köztársaság mindenkor érvényes Munka Törvénykönyvéből, egyéb munkajogi rendelkezéseiből, a fent hivatkozott Egyezményből, valamint a jelen munkaszerződésben rögzített megállapodásból jönnek létre.

2. §.

A ... vállalat kötelezi magát, hogy
... munkavállalót, mint
... munkakör megjelölése
... napjától számított időtartamra foglalkoztatja. A megegyezés szerinti munkakört az érvényes kollektív szerződés rendelkezéseinek megfelelő
... bércsoportba sorolja be és munkahelyéül
... határozza meg.
... dolgozó kötelezi magát, hogy a fent nevezett időben a megjelölt állami vállalatnál ilyen jellegű munkát végez.

3. §.

A magyar dolgozó a bérezést, egyéb munkafeltételeket és a munkavédelmet illetően az üzem német dolgozóival egyenlő bánásmódban részesül. Részletkérdésekben a munkaviszonyra alkalmazandók a ... napján kiadott kollektív szerződés rendelkezései.

4. §.

A dolgozó évente 15 munkanap minimális szabadságot kap. Ha annak feltételei adottak, úgy a munka jellegétől függően pótszabadságban részesül a ... szabadság-keretkatalógusnak megfelelően, illetve az üzemen belüli szabadságra vonatkozó megállapodás szerint.

5. §.

Az állami vállalat a Német Demokratikus Köztársaság törvényes rendelkezéseinek megfelelően a dolgozónak védőruházatot és védőeszközöket bocsát rendelkezésére térítésmentesen. A védőeszköz és védőruha az üzem, tulajdanában marad.

6. §.

... dolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a baráti együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás szabályait figyelembe veszi;

- a rábízott munkafeladatokat jó minőségben, megfelelő módon és határidőre elvégzi;

- a munkaidőt és a termelési eszközöket maradéktalanul kihasználja, valamint szem előtt tartja a takarékosság elvét;

- károsodástól és veszteségtől megvédi a szocialista tulajdont és elősegíti annak gyarapodását;

- meglevő szakmai tudását és tapasztalatait alkalmazza és azt tökéletesíti;

- az egészségi, a munka- és tűzvédelmi szabályokat betartja;

- a munkafeladat teljesítésére vonatkozó utasításokat teljesíti;

- az üzem által szervezett nyelvoktatásban részt vesz.

7. §.

Minden, a személyi viszonyokban beállott változást, amely a munkaviszonyra nézve jelentőséggel bír (lakásváltozás, házasságkötés stb.) az illetékes vezetőkön keresztül az alkalmazó vállalat személyzeti osztályával késedelem nélkül közölni kell.

8. §.

A munkaviszony befejezésének időpontját az üzemvezető és dolgozó kölcsönös megegyezése alapján a hazatérés előtt egy hónappal állapítják meg. A munkaszerződésben felvett feltételek megváltoztatása csak a szerződő felek kölcsönös egyetértése alapján történhet. Ilyen egyértelmű megállapítását írásban kell rögzíteni.

9. §.

Jelen munkaszerződés teljesítése során esetleg felmerülő viták eldöntésére a Német Demokratikus Köztársaság azon szervei illetékesek, amelyek a munkajogi viták eldöntésével foglalkoznak.

Kelt ...

.......................................
vállalatvezető

.......................................
dolgozó

 

2. A munkaszerződés módosítása

   a) A munkaszerződésben megállapított feltételeket csak írásban kötött szerződéssel lehet megváltoztatni. Erről a vállalatnak az illetékes szakszervezeti bizottságot értesíteni kell. A módosító szerződéseket legalább három hónappal a módosítások hatályba lépése előtt meg kell kötni. A három havi szerződés-módosítási határidő csak valamely váratlan, s objektív tényező racionalizálási intézkedés, struktúra módosítás stb.) fennállása esetén rövidíthető le.

   b) Ha a dolgozót üzemzavar, munkaszünetelés, leállás esetén más munkával nem tudják megbízni, abban az esetben a díjazás mértékét a vállalati kollektív szerződés szabályozza.

3. A munkaszerződés felbontása (munkaviszony megszűnése)

   a) A munkaszerződés az ideiglenes foglalkoztatásra kiadott munkavállalási engedély lejártának napjával felmondás nélkül megszűnik. Ezen határidő előtt a munkaszerződés csak indokolt esetben és csak a vállalat felettes irányító szervének előzetes egyetértésével és a Magyar Népköztársaság Nagykövetségének hozzájárulása után bontható fel, a tartozások rendezése után. Kivételes esetben a vállalat a szerződést 34-35 hónapra is kötheti.

   b) A munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegő, vagy a szocialista munkafegyelmet súlyosan megsértő dolgozót azonnali hatállyal is el lehet bocsátani. Elbocsátás esetén a vállalat felettes irányító szerve dönt a dolgozó újabb elhelyezése kérdésében, vagy jóváhagyja a végleges hazatérést. Ez utóbbihoz a Nagykövetség munkaügyi osztályának hozzájárulása szükséges. A követség munkaügyi osztálya Magyarországra visszaküldheti az üzemen kívül helytelen magatartást tanúsító magyar dolgozót. Ebben az esetben a hazatérés költségei a fiatalt terhelik. A fiatal más esetben történő végleges hazatérése esetén (jegyzőkönyv felvétele mellett) az utazási költségek térítésének meghatározása a Magyar Népköztársaság Nagykövetségének munkaügyi osztálya és a foglalkoztató üzem közötti megegyezés alapján történik.

   c) A munkaviszony megszűnése esetén a vállalat a dolgozó működéséről, teljesítményéről, magatartásáról minősítést készít. A minősítést ismertetik a dolgozóval és kérésére ezt részére kiadják. Az igazolást meg kell őrizni. Az NDK-ban munkaviszonyban töltött idő a hazai munkaviszonyba csak ennek az igazolásnak a benyújtásával számítható be.

   d) A munkaerő-együttműködés keretében kiutazott fiatalok külföldi munkavállalási engedélye a hazai szervezéskor meghirdetett NDK vállalathoz érvényes. Más vállalathoz történő áthelyezést csak az esetben lehet kérni, ha a két NDK vállalat ezzel egyetért, a fogadó vállalatnál már dolgoznak magyar fiatalok és a Nagykövetség Munkaügyi Osztálya az áthelyezést jóváhagyja. A vállalaton belüli áthelyezésnél a vállalati kollektív szerződés az irányadó.

4. A munka díjazása

   a) A magyar dolgozók a munkaszerződés megkötésekor 50 márka fizetési előleget kapnak, melyet 6 hónapon belül kell visszafizetni.

b) A bérezési feltételeket (a bér illetménytételeket, a munkafeladatok besorolásának, a bérezési farmáknak az alapelveit) és a prémiumfeltételeket a vállalati kollektív keretszerződés szabályozza. A magyar dolgozóknak ahhoz a bér és keretcsoportba tartozó bérezéshez van joguk, amely a munkaszerződésben megállapított munkafeladatnak megfelel, ha az ahhoz szükséges képzettséggel rendelkeznek. A szakképzetlen fiatalokkal az üzem vezetősége megállapodik a képzettség megszerzésének módjáról és időtartamáról. A képzés idejére - legfeljebb egy évre - különleges üzemi szabályok hozhatók a bérezéssel kapcsolatban. Ezt figyelembe véve a dolgozó a munkaszerződésben meghatározott munkakör, illetőleg a végzett munka bértételének (bértarifájának) megfelelő bérezésre jogosult. Az NDK-ban minden teljes időben foglalkoztatott dolgozónak havi minimum 350 MDN garantált bruttó bérhez van joga.
Az NDK Szerződő Fél különélés címén az Egyezmény keretében foglalkoztatott magyar fiatalokat - az NDK-ban való tartózkodásuk alatt - napi 4,- márka térítésben részesíti. Havi egy napi igazolatlan hiányzás esetén a havankénti összeg 50%;-kal csökken, két vagy több igazolatlan hiányzás esetén teljesen megvonható.

   c) Minden dolgozó kötelessége kifogástalan minőségű munka teljesítése. Haladéktalanul jelentenie kell:

- mindenféle selejtet, illetőleg mindenféle minőségromlást;

- a korábbi munkafolyamatokból származó olyan szembetűnő hibákat, amelyek selejtet, illetőleg minőségromlást okozhatnak.

   d) Vétkesen (gondatlanul vagy szándékosan) okozott selejt esetén munkabér a dolgozót nem illeti meg. Ha gondatlanul okozott selejt esetén a munkabérből való levonás következtében a dolgozó nem éri el átlagkeresetének az 50%-át, abban az esetben az átlagkereset 50°/o-át, de legalább 1. bércsoport szerint járó havi bérösszeget ki kell fizetni részére.

   e) A dolgozó hibáján kívül keletkezett selejt, illetve minőségromlás a munkabérre nem hat ki. Ha a selejt utólagosan kijavítható és azt a dolgozó elvégzi, a bérezésnél az utólagos javítással elért minőségi fok alapulvételével kell munkabérét figyelembe venni.

   f) A selejtes termék elszámolására vonatkozó fenti szabályok nem érintik a dolgozó anyagi felelősségét a részére kiadott anyag, szerszám stb. megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért.

   g) Az üzem természetéből folyó olyan nehéz munkakörülmények esetén, amelyeket sem a bértételekben, sem a bér-, illetve illetménycsoportba való besorolásnál nem vesznek figyelembe, a dolgozó részére pótlék folyósítható, melyet a vállalat kollektív keretszerződése határoz meg.

   h) A munkabért a bérfizetési napokon munkaidőben kell kifizetni. A kollektív szerződés a kifizetés tekintetében eltérően is rendelkezhet. A munkabér kifizetésekor a dolgozók áttekinthető bérelszámolási kimutatást kapnak.

i) A magyar dolgozók felé tájékoztatásként közölt bruttó kereset átlagos-begyakorolt teljesítmény alapján a teljes havi munkaidőkeret eltöltésének figyelembevételével került meghatározásra. Amennyiben a szakma, vagy munkatevékenység megfelelő megismeréséhez hosszabb időszak szükséges, a betanulási időre betanulási bért kapnak, illetve az üzemben meghatározott betanulási terv alapján az üzemi normák meghatározott százalékát kell teljesíteni.
A magyar fiatalok jelentkezése az NDK vállalatok által megadott szak mai struktúra és munkaköri meghatározás szerint indul meg. A fiatalok a kiérkezés után az előzetesen közölt munkakörökbe kerülnek, figyelemmel a szakképzettségükre és a szakmában eltöltött gyakorlati idejükre.

   j) A dolgozó nettó keresetéből a vállalat csak az alábbi esetekben eszközölhet levonásokat:

- letiltási rendelvény és átutaló végzés alapján;

- ha a vállalatnak a dolgozóval szemben végrehajtható okirat alapján követelése áll fenn;

- ha a bérből eszközölhető levonásban a dolgozó a vállalattal megállapodott.

   k) Az anyagi felelősség fennáll az üzemen kívül (szállás, kultúrhelyiség) okozott kár esetén is.

5. Társadalombiztosítási hozzájárulás és béradó

   Az NDK-ban másként alakították ki a bérszerkezetet és "színvonalat", [sic!] mint Magyarországon. A nálunk is ismert és a dolgozók által teljesített "társadalombiztosítási járulék" fizetése mértéke az NDK-ban nagyobb. Ezenkívül az NDK-ban a dolgozóknak szociális helyzetük alapján differenciált béradót (vagy kereseti adót) is kell fizetni.

   a) Az egészségügyi és nyugdíjellátásra szolgáló társadalombiztosítási járulék levonás mértéke egységesen havonta 600 márkás bruttó keresetig 10%, 600 márkás bruttó kereset felett változatlanul 60 márka társadalombiztosítási adót vonnak le.

b) A béradó mértékének és összegének megállapítása külön történik, az alap- vagy tarifás bérre és a többletbérre. A bruttó keresetnek többnyire 40-60%-a alapbér, vagy tarifális bér, a többi rész a többletbér, az egyéni teljesítés jutalmazása.

A tarifális bér adózása a béradó táblázat szerint történik és függ a különböző fizetési fokozatoktól, a bér nagyságától, az adóosztályokba való besorolástól (aminél a foglalkoztatottak családi helyzetét veszik figyelembe).

A többletbér után egységesen 5% adót kell fizetni. A fentiek számszerű bemutatására a mellékletben hozott és szélsőséges eseteket is tartalmazó példáknál az I. adóosztályt vettük figyelembe, amelybe általában a nőtleneket, gyermek nélkülieket sorolják be.

A 7., 10. és 11. példáknál időbérről, a többi példáknál pedig teljesítmény darabbérről és prémium teljesítménybérről van szó. A pótlék (nehézségi pótlék, éjszakai pótlék) után nem vonnak le adót.

A tarifális béradó fizetésére három adóosztály van megállapítva és a harmadik osztályon belül a gyermekek száma szerint alosztályok vannak:

I. adóosztály

II. adóosztály

III. adóosztály

Minden gyermek nélküli nem házas kereső nő 39 éves és hasonló kereső férfi 59 éves korig.

1. Minden gyermek nélküli házas férfi és nő.
2. Minden gyermek nélküli nem házas 40 éves és idősebb nő, ill. 60 éves és idősebb férfi.

Minden férfi és nő akit gyermek után adókedvezmény illeti meg a gyermek 18. életévének betöltéséig (vagy a gyermek iskolai, főiskolai, illetve szakmai képzésének befejezéséig), ha a dolgozó tartja el.

A tarifás adózás mértéke MDN-ben a következő:

Az adóköteles havi tarifális bér*
MDN

I.

II.

III. adóosztályban

adóosztály

1

2

3

4

5

gyermeknél

0,0-181,9

-

-

-

-

-

-

-

182,0-

1,0

-

-

-

-

-

-

232,0-

7,8

1,0

-

-

-

-

-

282,0-

15,3

7,8

1,0

-

-

-

-

332,0

24,4

15,3

7,8

1,0

-

-

-

382,0

34,4

24,4

15,3

7,8

1,0

-

-

432,0

45,7

34,4

24,4

15,3

7,8

1,0

-

482,0

57,7

45,7

34,4

24,4

15,3

7,8

1,0

500,0

65,0

52,4

40,4

30,0

20,0

12,0

4,5

600,0

-

77,0

62,0

50,0

38,0

28,0

18,0

700,0

126,0

109,0

92,0

77,0

62,0

50,0

38,0

800,0

148,5

137,3

126,0

109,0

92,0

77,0

61,0

900,0

171,0

159,8

148,5

137,3

126,0

109,0

92,0

1000,0

193,5

182,3

171,0

159,8

148,5

137,3

126,0

1100,0

216,0

204,8

193,5

182,3

171,0

159,8

148,5

1200,0

238.5

227,3

216,0

204,8

193,5

182,3

171,0

1300,0

260,0

249,8

238,5

237,3

216,0

204,8

193,5

1400,0

280,0

270,0

260,0

259,8

238,5

227,3

216,0

1500,0

300,0

290,0

280,0

270,0

260,0

248,8

238,5

1560 és több

Egységesen 20%, ebből:

00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Amennyiben 5 gyermeknél több van, az adóköteles jövedelmek 50 pfenninggel emelkednek.

* A közbenső jövedelmek utáni adótételeket márkánként 10-től 60 márkával gyermekenként csökkentik.

PÉLDÁK
a nettó bér kiszámítására az I-es adóosztályban (nőtlenek, hajadonak, gyermek nélkül)

 

Bruttó kereset

Béradó levonások

Társadalom- biztosítási járulék

Nettó kereset

Összesen

Ebből: alapbér

Többletbér

Egyéb pótlékok

alapbérből

többlet- bérből

1.

488,79

271,69

198,98

18,12

13,60

9,95

47,07

418,17

2.

517,61

369,87

138,74

9,00

31,60

6,94

50,86

428,21

3.

595,39

296,27

288,12

11,00

17,40

14,40

58,44

505,15

4.

402,01

294,20.

85,81

22,00

17,10

4,29

38,00

342,62

5.

448,75

. 333,22

102,53

13,00

24,10

5,13

43,58

375,64

6.

574,55

272;25

270,30

32,00

13,80

13,52

54,26

492,77

7.

314,65

314,65

-

-

20,80

-

31,47

262,38

8.

502,61

320,88

181,73

-

22,00

9,09

50,26

421,26

9.

644,82

302,00

342,82

-

18,40

17,14 .

60,00

549,28

10.

322,76

322,76

-

-

22,40

-

32,28

268,08

11.

538,95

538,95

-

-

73,40

-

53,90

411,65

12.

698,82

486,23

155,39

57,20

58,60

7,77

60,00

528,25

6. Szakmai képzés és továbbképzés

   a) Az NDK vállalatai elismerik a magyar dolgozók Magyarországon szerzett szakképzettségét s abban a szakmában foglalkoztatják, amelyre előzetesen közölték igényüket.

   b) A német vállalatok elősegítik, hogy a magyar dolgozók foglalkoztatása keretében az üzemi lehetőségeknek megfelelően szakmájukban tovább képezhessék magukat. A szakképzetlen dolgozók részére általában lehetőséget biztosítanak egy-egy szakma alapismereteinek elsajátítására. Az NDK vállalat a letöltött szakmai gyakorlatról, illetve a megszerzett szakképesítésről bizonyítványt (igazolást) ad.

c) Szakmai továbbképzés alatt a szakképzettségnek megfelelő ismeretek továbbfejlesztése mellett más szakmák alapismereteinek elsajátítása is értendő. A szakmai továbbképzésre csak az tarthat igényt, aki az üzem által szervezett nyelvtanfolyamon részt vesz.

   d) Az NDK vállalat a nyelvoktatás, valamint a szakmai képzés és továbbképzés elősegítésére az Egyezmény keretében a magyar dolgozók számára - NDK-ban való foglalkoztatásuk időtartamára - három hónap fizetett szabadidőt biztosít.

   e) Az NDK-ban szerzett szakképzettséget, vagy továbbképzést - amennyiben ez a hazai képzési rendszerbe beilleszthető - a magyar munkaügyi szervek elismerik.

7. Munkaidő

   a) A törvényes heti munkaidő 43 3/4 óra. Minden hét szombatja szabad. Az állandóan három műszakban dolgozó vagy folyamatosan üzemelő vállalatoknál a munkaidő heti 42 óra.

   b) A dolgozókat hetenként egy pihenőnap és a megbatározott ünnepnapokon munkaszüneti nap illeti meg. A pihenőnapon végzett munkáért a tarifabéren kívül az alábbi pótlékok számolhatók el:

- az ünnepnapokon végzett munkáért 100% pótlék,

- vasárnapi munkáért - amennyiben nem terv szerint történik - 50% pótlék,

- munkaszüneti napon végzett munkáért 25% pótlék. A fizetett ünnepnap időbérben lesz elszámolva.

   c) Éjszakai munka esetén 10%-os pótlék illeti meg a dolgozókat. Ha az éjszakai munkát a dolgozóval legkésőbb annak megkezdése előtt 48 órával nem közölték, az éjszakai pótlék a kollektív szerződés szerinti bér 50% a.

   d) Túlmunkát csak kivételes esetben, az illetékes szakszervezeti bizottság hozzájárulásával lehet megállapítani. Túlmunka idejére a kollektív szerződés szerinti bér 25%-ának megfelelő túlórapótlék fizetendő.

8. Ideiglenes mentesítés a munkavégzés alól

   a) Ideiglenesen mentesíthető - maximum 14 napig - a munka alól a dolgozó olyan állami és társadalmi feladatok ellátása végett, amelyek munkaidőn kívül nem intézhetők el. E mentesítés idejére átlagkeresetének megfelelő térítés illeti meg.

   b) Ideiglenesen mentesíthető a munka alól a dolgozó:

- politikai és szakmai továbbképzést biztosító tanfolyamokon való részvétel céljából, továbbá közérdekű képzést és továbbképzést szolgáló egyéb rendezvények idejére; amennyiben ezek munkaidőn kívül nem tarthatók meg,

- a levelező és esti oktatás előadásain és vizsgáin való részvétel céljából,

- a fenti mentesítési lehetőségek nem alkalmazhatók a magyarországi oktatási intézmények előadásain, vizsgáin való részvétel esetén.

   c) A munka alól ideiglenesen mentesíteni kell a dolgozót;

- egy munkanapra házasságkötéskor és gyermeke születésekor.

-- két munkanap idejére házastársa, szülője, gyermeke, vagy a dolgozóval közős háztartásban élő családtagja elhalálozása esetén,

Ha a fenti esetekben a dolgozó Magyarországra hazautazik, erre tekintettel mindegyik esetben további két szabadnap jár. A munka alóli felmentés és szabadnap idejére a kollektív szerződésben megállapított bérnek megfelelő térítés jár.

   d) Orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés címén csak abban az esetben jár mentesítés a munka alól, ha:

- a munkaidő alatt azonnali orvosi segítséget kell igénybe venni,

- munkajogi vagy egyéb törvényes rendelkezések alapján a munkájával összefüggésben rendszeres orvosi vizsgálatra vagy orvosi kezelésre szorul,

- üzemi baleset vagy foglalkozási betegség miatt vagy foglalkozási betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálatra szorul; vagy orvosi kezelést kell igénybe vennie,

- ragályos betegség esetén törvényben vagy rendeletben előírt orvosi vizsgálaton, egészségügyi ellenőrzésen vagy orvosi kezelésen kell megjelennie, jogszabályban előirt vagy államilag általánosan ajánlott védőoltásban vagy más védekezésben részesül.

A munkaidő-kedvezmény csak abban az esetben illeti meg a dolgozókat, ha az orvosi ellátás az egészségügyi szerv rendelkezése alapján munkaidő alatt történik és csak a szükséges időre. A munkából kiesett időre a dolgozót a kollektív szerződés szerinti bérének megfelelő térítés illeti meg.

9. Szabadság

a) Naptári évenként minden dolgozónak 15 nap szabadság és egyes esetekben a kollektív szerződés szerint munkakörüknek megfelelő pótszabadság jár. Az egyes iparágakban a szabadság-katalógus rögzíti a nehéz testi munkát igénylő vagy felelősségteljes munka alapján járó pótszabadság mértékét. Folyamatos munkaviszony alapján pótszabadság nem jár.

A nehéz és felelősségteljes munkán alapuló pótszabadság az alapszabadságra épül. (A legmagasabb szabadság 24 nap.) Akik a naptári évnek csak egy részét töltik az üzemeikben, a munkaviszonyban eltöltött idő alapján arányos szabadság jár.

   b) A szabadság idejére a dolgozót átlagkeresetének megfelelő díjazás illeti meg. A szabadságot pénzben megváltani nem lehet.

Az évi rendes szabadságot csak hathónapos munkaviszony után lehet igénybe venni.

c) A szabadság igénybevételénél a "szabad szombatok" munkanapnak számítanak. Az alapszabadságot folyamatosan kell igénybe venni.

Ha a. dolgozó szabadságát Magyarországon tölti és megbetegszik, köteles három napon belül a foglalkoztató NDK vállalatot értesíteni. Ennek elmulasztása esetén a társadalombiztosításra vonatkozó igényt nem érvényesítik.

10. Az egészség- és munkavédelem a vállalatoknál

   a) Azokat a dolgozókat, akiknek nehéz fizikai munkát vagy egészségüket fenyegető munkát kell végezniök, a munka megkezdése előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetni annak megállapítása végett, hogy a munka elvégzésére egészségügyi szemponthól alkalmasak-e.

E munkavégzés ideje alatt rendszeres egészségügyi ellenőrzés alatt állnak a dolgozók.

   b) Ha, az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy valamely dolgozó bizonyos munkán egészségügyi okokból tovább nem foglalkoztatható, a vállalat köteles a dolgozóval más munkára való beosztásra megállapodni, vagy ha ez nem lehetséges, más munkahelyre helyezését elősegíteni. Ebben az esetben is ki kell kérni a vállalat felügyeleti szervének engedélyét és tájékoztatni kell a Magyar Nagykövetség illetékes munkatársát,

   c) Ha az orvosi vizsgálat eredményeképpen a dolgozót ideiglenesen kell munkaköréből egészségi állapota miatt más munkakörbe beosztani (kímélő munka), úgy a vállalatnak ezt biztosítani kell. Kímélő munkára a dolgozó legfeljebb egy hónapra helyezhető. Ezt meghaladó időtartamra szóló áthelyezésre csak az orvosi felülvizsgálati bizottság hozzájárulásával van lehetőség. A kímélő munka ideje alatt a dolgozót munkateljesítményének megfelelő bér illeti meg. Ha a dolgozó keresete így nem éri el előző átlagkeresetét, abban az esetben a keresetkülönbözetet a vállalat megtéríti.

   d) A munkaviszonyra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a dolgozóknak védőöltözetet és védőfelszerelést nyújt a vállalat. A védőfelszerelést és védőöltözetet rendeltetésének megfelelően kell használni és gondosan kell kezelni

Az üzem díjmentesen bocsát védőruhát és eszközöket a dolgozók rendelkezésére (munkavédelmi előírások és utasítások alapján). Ezek rendszeres biztosítása érdekében a részletes központi katalógusból megtudható, hogy valamely dolgozó számára - tevékenységének megfelelően - milyen munkavédelmi ruha áll rendelkezésére. Az üzemeken belül, elsősorban nagyüzemnél, a különleges részlegek számára üzemi előírásokat rendszeresítettek, pl. fúró-, maró- és esztergamunkálatoknál a dolgozók védőkötényt, gumicsizmát, guminadrágot; sajtolóknál, préseknél és köszörűknél műbőrkötényt, műbőrnadrágot, gumikesztyűt, ujjvédőt; géplakatosok, villanyszerelők, csőfektetők, karbantartó munkánál, szenny- és porártalomnál, nedvességben, hőségben és mérgező anyagok elleni védőruhát, védőkesztyűt, gumicsizmát vagy gumicipőt, viharkabátot, gumikesztyűt kapnak.

Munkaruhát az üzem biztosít. Azoknak a magyar dolgozóknak, akiknek részére az üzem munkaruhát nem biztosít, a havi lakbére 10,- márkával csökken.

11. Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a vállalattól járó támogatás

a) A vállalat köteles a dolgozó részére egészségének üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében bekövetkezett romlása esetén, illetve hozzátartozói részére a dolgozó halála esetén támogatást és segélyt nyújtani,

b) Ha a dolgozó annak következtében szenved üzemi balesetet, illetőleg foglalkozási betegséget, mert a vállalat nem teljesítette egészség- és munkavédelmi kötelezettségeit, a vállalat kártérítési kötelezettséggel tartozik. A dolgozó kártérítési igénye elmaradt keresetére, dolgaiban bekövetkezett kárára stb. terjed ki. Ha a dolgozó a fentiek következtében meghal, abban az esetben a vállalat 'köteles a dolgozó tartásra jogosult hozzátartozóit - ha azok megfelelő megélhetésüket maguk biztosítani nem tudják' -, kiesett tartásuk fejében járadék formájában kárpótolni. A vállalat köteles a temetési költségeket viselni, A vállalattal szemben fennálló kár térítési igénybe a társadalombiztosítási szolgáltatásokat be kell számítani. A kártérítési igény két év elteltével elévül.

12. Társadalombiztosítás

   a) A nyugdíjjárulékot - beleértve azokat a nyugdíjasokat, akik üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében váltak nyugdíjassá - a MNK terhére, a MNK-ban érvényes szabályok szerint a magyar társadalombiztosítási szervek fizetik.

Ennek megfelelően a MNK a nyugdíj megállapításakor beszámítja, figyelembe veszi azt a biztosítási és kiegészítő időt, amit az NDK-ban töltött az illető magyar munkás.

   b) A társadalombiztosítás egyéb (dologi) juttatásait mindig annak az országnak a saját belső szabályai alapján és társadalombiztosítási szerve terhére kell szavatolni, amely ország területén az illető magyar munkás, illetőleg jogosult családtagjai tartózkodnak.

Az NDK társadalombiztosítása szavatolja a dolgozóinak, hogy munkaképességüket és egészségüket fenntarthassák vagy visszanyerhessék minden időbeli korlátozás nélkül. E juttatásokhoz tartozik kiváltképpen az orvosi és fogorvosi kezelés, a gyógyszerekről, segédeszközökről és gyógyeszközökről való gondoskodás, a kórházi kezelés és a gyógyfürdők.

Az orvosi kezelés és a kezeléshez szükséges gyógyszerek ingyenesen biztosítottal.

   c) A társadalombiztosítás rövid lejáratú pénzjuttatásra, az NDK társadalombiztosítási szervétől, az NDK-ban érvényben levő rendelkezések alapján, jogosultak a magyar munkások munkaviszonyuk idejére.

Amennyiben a munkajogviszony az NDK-ban megszűnik, a juttatásokat a Magyarországon érvényben levő rendelkezések alapján a MNK terhére, a magyar társadalombiztosítási szerv biztosítja.

A rövidlejáratú pénzjuttatások az NDK-ban kiterjednek a táp- és házpénzre, terhességi- és hetipénzre, eltartásra szoruló családtagok támogatására, beteg gyermekük ápolására és temetési segélyre.

d) Táppénzre jogosult a dolgozó a munkaképtelenné válás első napjától a munkaképesség visszanyerés napjáig, összesen évente 26 hétig.

A dolgozót megilleti a táppénz a 26 hét eltelte után is, amennyiben számolni lehet azzal, hogy munkaképességét az azt követő 13 héten belül visszanyeri.

Folyamatos kezelés esetén a táppénz helyett házpénzt folyósítanak 52 hétig, ha számolni lehet azzal, hogy a dolgozó ezen idő alatt munkaképességét visszanyeri. A házpénz a mindenkori táppénz 80%-a. A TBC-s betegekre külön szabályok vonatkoznak.

Amennyiben a dolgozó üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében veszti el munkaképességét, táppénz illeti meg egészen a munkaképességének visszanyeréséig, illetve a rokkantsági nyugdíjjogosultság megállapításáig, Ezekben az esetekben táppénzre jogosult a dolgozó a folyamatos várakozás idejére is.

A dolgozók vállalatuktól a táppénz és nettó átlagkeresetük 90%-a közötti különbség összegének megfelelő bérkiegészítést kapnak:

- betegség folytán bekövetkezett munkaképtelenségük esetén naptári évenként legfeljebb hat hétig;

- munka baleset vagy foglalkozási betegség folytán bekövetkezett munkaképtelenségük esetén munkaképességük visszanyeréséig, illetőleg rokkantsági nyugdíjjogosultságuk megállapításáig;

- fertőző veszély miatt munkahelyüktől való orvosilag elrendelt távolmaradásuk tartamára.

Egyéb kérdések

   a) A munka és társadalombiztosítási igazolás a társadalombiztosítási szolgáltatások igénybe vételére jogosít. Ez csak akkor érvényes, ha a folyó naptári évre minden adat a fennálló munkajogi viszonyra vonatkozólag be van vezetve. Az igazolás gondosan megőrzendő. Ennek elvesztése az üzem társadalombiztosítási tanácsánál azonnal bejelentendő.

   b) Az érvényes igazolás felmutatása esetén a biztosított a kezelési helyeken minden térítés nélkül megkapja a szükséges orvosi ellátást.

   c) Munkaképtelenség azonnal jelentendő. Az orvosi igazolás a munkaképtelenség miatti munkamentesítésről, a munkaképtelenség bekövetkezésétől számított 3 napon belül az üzemben leadandó.

   d) Munkaképtelenség ideje alatt az orvos előírásai lelkiismeretesen betartandók. Fegyelmezett magatartás által a gyógyulási idő elősegíthető. A beteg elsősorban az orvosnak az életkörülményekre vonatkozó előírásait szükséges, hogy kövesse.

e) Az orvos által megállapított kijárási időket be kell tartani. Ha az orvos időmeghatározás nélküli kijárási engedélyt adott, úgy a kijárási idő reggel 8-tól 12-ig és délután 1418 óráig érvényes.

   f) Orvosi tanácsra való beutalásnak eleget kell tenni. Mentesítés csak a kezelőorvos útján lehetséges.

   g) A kórházi kezelés kezdő és befejező ideje az üzemmel haladéktalanul közlendő.

   h) Amennyiben a dolgozó munkaképtelenségének időtartama alatt az NDK-n belül átmenetileg tartózkodási helyet kíván változtatni, erre az üzem szakszervezeti bizottságától előzetes engedélyt köteles szerezni, a kezelőorvos egyidejű írásos véleményének csatolásával.

Amennyiben a dolgozó munkaképtelenségének időtartama alatt átmenetileg Magyarországra történő visszatérése szükségesnek látszik, köteles a fentieken túlmenően a vállalatvezetéstől hozzájárulást szerezni,

A táppénz folyósítása a következő esetekben szünetel:

- a munkaképtelenség késői bejelentése esetén, egészen a bejelentés napjáig (tekintettel a c) pontra),

- az orvosi tanácsadó bizottság határozatának be nem tartása esetén, egészen addig, amíg a határozatot nem hajtja végre (tekintettel az f) pontra),

- a lakhely elhagyása esetén az üzem szakszervezeti bizottságának engedélye nélkül, addig amíg a lakhelytől távol van (tekintettel a b) pontra),

a táppénzt részben vagy teljesen meg lehet vonni az üzemi szakszervezeti bizottság határozata alapján,

- amennyiben egészségének megromlása túlzott alkoholfogyasztás vagy verekedésben való bűnös részvétel következménye,

- amennyiben indokolatlanul elhagyja a kórházat, vagy gyógyintézményt, illetve ha idő előtt elbocsátják onnan, mivel a házirend ellen vétett, nem tartotta be az orvosi utasításokat,

- amennyiben indokolatlanul elutasítja; a szükségessé vált kórházi kezelést,

- amennyiben durván vagy ismételten megsérti a társadalombiztosítás előírásait (tekintettel különösen a d) és e) pontokra).

Az üzemi szakszervezeti bizottság határozata ellen, a határozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az FDGB megyei elnöksége társadalombiztosítási állandó panaszbizottságánál lehet fellebbezni.

Figyelmeztetés! Amennyiben az egészség megromlása vagy zavarai alkohol

túlzott fogyasztás következménye, az orvosi elsősegélynyújtás költségeit a társadalombiztosítás nem vállalja magára. Ugyanez érvényes akkor is, ha alkohol túlfogyasztás esetén

szállítás (betegszállítás) a német vöröskereszt közreműködésével válik szükségessé.

13. Az NDK-ban dolgozó magyar nők gyermekgondozási segélyéről

A Német Demokratikus Köztársasággal kötött munkaerő-kooperációs egyezmény keretében az NDK-ban tartózkodó női munkavállalók esetében a gyermekgondozási segélyről szóló 3/1967. (I. 29.) és a módosított 5/1969. (I. 28.) Kormány számú rendelet alkalmazásával az alább felsorolt esetekben a következők szerint kell eljárni:

1. Azoknak a gyermekgondozási segélyt igénylő nőknek, akiknek - az NDK munkavállalásra tekintettel - magyarországi munkaviszonya szünetel, hazatértük után jelentkezniök kell vállalatuknál munkára. Ezt követően - az egyéb feltételek figyelembevételével - a dolgozó nő kérheti a gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságot, illetve a gyermekgondozási segély megállapítását.

2. Azoknál a nőknél, akiknek ,kiutazásuk előtt itthon meghatározott időre szóló munkaszerződésük volt és ez a külföldi munkavállalás ideje alatt lejárt - az NDK-ban meghatározott időre létesített munkavállalásra tekintettel az 5/1969. (I. 28.) Kormány számú rendelet 1/A. §-át kell alkalmazni. Ez esetben az NDK vállalattal meghatározott időre kötött szerződés szülés utáni megszüntetése esetén is jogosult lesz az anya gyermekgondozási segélyre.

[Az 5/1969. (I. 28.) Korm. sz. rendelet 1/A. §-a: "(1) Az 1. §. (1) bekezdés a) b) pontjában foglant feltételek fennállása esetén az anya a gyermekgondozási segélyre akkor is jogosult, ha a próbaidővel, vagy meghatározott idővel létesített munkaviszonya a szülési szabadság ideje alatt megszűnik.

(2) Tovább kell folyósítani a segélyt, ha a próbaidőre, vagy meghatározott időre létesített munkaviszony a gyermekgondozás céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság ideje alatt megszűnik."]

3. Azoknál a nőknél, akiknek az NDK-ban való munkavállalásuk előtt nem volt munkaviszonyuk, hanem iskolába jártak, az 51969. (I. 28.) Kormány számú rendelet 1. §. (3) bekezdését kell alkalmazni. Vagyis a gyermekgondozási segélyre jogosultságnak megállapításánál azt kell vizsgálni az anyáknál, hogy az iskola eredményes befejezésétől számítva 90 napon belül munkaviszonyba léptek-e és a szülés napján is munkaviszonyban álljanak. Ugyanakkor alkalmazni kell az említett rendelet 1/A. §-át is.

[Az 5/1969, (I. 28.) Kormány számú rendelet 1. §-ából: "(3). Gyermekgondozási segélyre jogosult az a dolgozó nő is, aki bármely iskola (tanintézet) nappali tagozatán végzett tanulmányok befejezését követően 90 napon belül

a) munkaviszonyt, vagy kisipari szövetkezeti tagsági viszonyt létesít és fennállnak az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott feltételek, továbbá aki

b) mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagsági viszonyba lép.

(4). A (3) bekezdésben említett 90 napi időtartamba nem kell beszámítani a keresőképtelenséggel járó betegség, valamint a rokkantsági nyugdíj, illetőleg a baleseti járadékfolyósításának idejét."]

4. Az a nő is jogosult - az általános szabályok alkalmazását figyelembe véve - gyermekgondozási segélyre, akinek munkaviszonya az NDK-beli munkavállalás előtt bármi más okból megszűnt (pl. felmondott), de az NDK munkaviszonya alapján a segélyhez szükséges feltételei megvannak (szülés előtti 12 hónap, napi 6 órás munkaviszony).

Ez esetben is az említett rendelet 1/A. §-a alapján kell a , segélyre jogosultság megállapításánál eljárni.

A jogosultság elbírálásánál szükséges az érdekelteket még az alábbiakról is tájékoztatni:

a) Az NDK-ban eltöltött munkaviszonyt a gyermekgondozási segélyre jogosultság megállapításánál is teljes mértékben figyelembe kell venni.

b) Az NDK-ban dolgozó terhes nő munkaviszonyát a szülést megelőzően ne szüntesse meg, mert ezzel a legalapvetőbb feltételt, a munkaviszonyát veszíti el és enélkül még akkor sem állapítható meg segélyre jogosultsága, ha egyébként a feltételekkel rendelkezik.

c) A gyermekgondozási segély csak azt az NDK-ban (a munkaerő-kooperáció keretében) dolgozó nőt illeti meg, aki a segélyre jogosultság feltételeivel rendelkezik és a segélyezés ideje alatt itthon (Magyarországon) tartózkodik. Amennyiben a gyermekgondozási segélyben részesülő nő az NDK-ban töltött munkaerő-kooperáció keretein belül vagy azon kívül visszamegy az NDK-ba (pl. NDK állampolgárhoz megy feleségül), úgy részére a gyermekgondozási segély nem folyósítható tovább.

Az 1-9. pont alatt felsorolt esetekben a jogosultság megállapítása mindig annak a magyar vállalatnak, szervnek a feladata, amelynél a külföldön munkát vállaló nő meghatározott időre szóló magyarországi munkaszerződése lejárt, vagy amely vállalatnál munkaviszonya szünetel.

Abban az esetben, ha a dolgozó nőnek nincs magyar munkaviszonya (pl. iskolái befejezése után mindjárt az NDK-ban vállalt munkát), jogosultságának megállapítására az illetékes megyei tanács VB Munkaügyi Osztálya, illetve a Budapest Fővárosi Tanács VB Munkaügyi Főosztálya illetékes,

Azokban az esetekben, amikor a nőnek nincs magyar munkaviszonya, vagy a jogosultságot megállapító magyar vállalatnál nincs üzemi kifizetőhely - a segély folyósítását minden esetben a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (Budapest, V., Guszev utca 10. sz.) végzi. Ezért az elbíráló szerv a jogosultságot megállapító iratokat e címe kell, hogy megküldje.

14. Szocialista munkafegyelem

Ha a dolgozó munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségeit vétkesen megszegi, a vállalat igazgatója jogosult vele szemben az alábbi fegyelmi intézkedések valamelyikét kiszabni:

- megrovás;

- szigorú megrovás;

- azonnali hatályú elbocsátás.

A vállalat igazgatója köteles a fegyelmi eljárás alá vont dolgozót meghallgatni és az eljárás lefolytatásába bevonni. A fegyelmi eljárást közvetlenül a fegyelmi vétség ismeretessé válása után, legkésőbb azonban az elkövetését követő öt hónapon belül meg kell indítani és egy hónapon belül lekell zárni.

A munkafegyelem olyan megsértése esetén, amely egyben büntetendő cselekmény is, a büntetőjog elévülési szabályai a mérvadók.

A megrovás és szigorú. megrovás hátrányos következményei alól a kiszabásuktól számított egy év leteltével mentesül a dolgozó. A vállalat igazgatója ezen idő eltelte előtt is törölheti a kiszabott büntetést, ha a dolgozó példás munkaerkölcsöt és munkafegyelmet tanúsított.

A vállalat igazgatója által hozott fegyelmi határozat mellett a Nagykövetség Munkaügyi osztálya - az eset összes körülményeire figyelemmel - intézkedhet a munkavállalási engedély megvonásáról és a fiatal végleges visszatéréséről.

15. A dolgozó anyagi felelőssége

   a) Ha a szocialista tulajdont kár érte és megállapítást nyert, hogy a kárt a dolgozó munkaviszonyából származó kötelezettségeinek vétkes megsértésével okozta, abban az esetben a dolgozó köteles a vállalatnak a kárt megtéríteni.

   b) A gondatlanul okozott kárért a dolgozó, a tényleges kár mértékéig, legfeljebb azonban a kollektív szemződés szerinti bérének egyhavi összege erejéig felel.

   c) A tényleges kárt teljes egészében meg kell téríteni olyan szerszámok, védőöltözetek, vagy más tárgyak elvesztése esetén, amelyeket a dolgozó a vállalattól kizárólagos használatra írásbeli elismervény ellenében elszámolási kötelezettség mellett vett át.

   d) Nem tartozik kártérítéssel a dolgozó abban az esetben, ha megállapítást nyert, hogy a kárt nem vétkesen okozta. Szándékosan okozott kár esetén a dolgozó a teljes kárért felel.

   e) A dolgozó anyagi felelősségét a kárnak és a károkozó személynek ismeretessé válásától számított három hónapon belül, legkésőbb azonban a kár keletkezésétől számított két év letelte előtt kell elsősorban a döntőbizottsági eljárás során, később a körzeti bíróságnál szervezett munkajogi kamarák, illetőleg a körzeti bíróság előtt - súlyosabb esetben büntető eljárás során - érvényesíteni. Kisebb károk esetén a dolgozó írásbeli nyilatkozatban vállalhat kötelezettséget a kár megtérítésére. Ha a dolgozó a kárt maga helyre tudja hozni, abban az esetben a vállalatnak írásban kell meghatározni a helyreállítás módját.

f) A vállalat lemondhat kártérítési igényének érvényesítéséről, ha ezt az eset összes körülményeire tekintettel indokoltnak találja. A kár egy részének megfizetése esetén is joga van a vállalatnak ahhoz, hogy a kártérítés hátralevő összegét elengedje, ha úgy ítéli meg, hogy a dolgozó példamutató munkaerkölcse, munkafegyelme alapján elvárható a szocialista tulajdon fokozottabb védelme.

16. A vállalat anyagi felelőssége

Ha valamely dolgozót annak következtében éri kár, hogy a vállalat a munkaviszony alapján fennálló kötelezettségét vétkesen .nem teljesítette, abban az esetben a dolgozó k árának megtérítését igényelheti.

17. Munkaügyi viták eldöntése

a) A munkaügyi viták eldöntésére hivatott szervek feladata a szocialista munkajog érvényesítésének és a szocialista erkölcs megvalósításának elősegítése azáltal, hogy a munkaügyi vitákat megvizsgálják és eldöntik, tevékenységükkel elősegítik a szocialista erkölcsöt sértő cselekmények megelőzését. Munkájuk a dolgozók törvényben biztosított jogainak tényleges biztosítását, a dolgozók szocialista tudatának fejlesztését és erősítését, valamint a munka termelékenység növelését szolgálja. A munkaügyi viták megvizsgálásánál és eldöntésénél biztosítva van a dolgozók széles körű bevonása.

   b) A munkaügyi viták elbírálásával foglalkozó szervek; - a döntőbizottságok,

-- a körzeti bíróságoknál szervezett munkajogi kamarák, - a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség Társadalombiztosítási Panaszbizottságai,

- körzeti bíróságok munkajogi szenátusa, - Legfelsőbb Bíróság munkajogi szenátusa.

   c) A magyar dolgozók vitás ügyeinek munkajogi kamarák előtti tárgyalásán, valamint az üzemi balesetek kivizsgálásánál biztosítva van a magyar érdekvédelmi képviselet. d) A döntőbizottságok vizsgálják és elbírálják:

- a szocialista erkölcs, különösen a szocialista munkaerkölcs szabályait sértő cselekményeket, a vállalat igazgatója által hozott fegyelmi intézkedések elleni fellebbezéseket,

- a dolgozók és a vállalat között a munkaviszonyból eredő jogok és kötelességek fennállása és érvényesülése kérdésében felmerülő vitákat,

- a vállalatnál jelentkező társadalombiztosítási szolgáltatások tekintetében felmerülő vitákat,

- a dolgozók által elkövetett kisebb súlyú bűncselekményeket, amennyiben azok elbírálását a vizsgálati szervek vagy a bíráság a munkajogi kamarákhoz teszi át, valamint a sértett indítványára a becsületsértési ügyeket.

A döntőbizottságok - amennyiben az ellenérdekű fél a vállalat dolgozója - az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése után a vitás ügy békés rendezését kell tanácsolni:

- 500 márka körüli összegig terjedő pénzkövetelések tárgyában,

- egyszerű tényállású olyan vitás ügyekben, amelyek a polgárok mindennapi életében jogaik és kötelezettségeik megsértéséből keletkeznek,

- jogilag kötelezően megállapított tartási kötelezettségek teljesítése ügyében felmerült vitás ügyekben.

e) A dolgozó vagy az eljárást indítványozó személy a nevelő intézkedést elrendelő döntőbizottság határozata ellen az illetékes szakszervezeti bizottsághoz fellebbezhet. A szakszervezeti bizottság a döntőbizottság határozatát hatályon kívül helyezheti és felszólíthatja az ügy újbóli letárgyalására.

A döntőbizottság csekély súlyú bűncselekmény ügyében hozott határozata ellen a terhelt az illetékes körzeti bírósághoz fellebbezhet. A körzeti bíróság hatályon kívül helyezheti a döntőbizottság határozatát és javasolhatja az ügy újbóli és végleges letárgyalását. A dolgozó, illetőleg a vállalat igazgatója az olyan határozat ellen, amelyben a döntőbizottság fegyelmi intézkedése ellen benyújtott panasz vagy a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek fennállása és érvényesülése kérdésében döntött, az illetékes körzeti bíróság munkajogi szenátusához fellebbezhet.

   f) A Legfelsőbb Bíróság és a körzeti bíróságok munkajogi szenátusa a szocialista munkajog alkalmazásából származó olyan vitás ügyekben döntenek, amelyek a vállalatoknál nem nyertek megoldást.

C) EGYÉB TUDNIVALÓK

1. Elszállásolás

A magyar dolgozók elszállásolását a munkásszállás jellegű elhelyezést a foglalkoztató német vállalatok szervezik, csoportos elhelyezést biztosítanak. A szállásokon a hálászabákban maximálisan 4-6 főt helyeznek el, a lakóterület személyenként legalább 4,5 négyzetméter. A vállalatok biztosítják a lehetőséget a mosáshoz, vasaláshoz, szárításhoz, tusoláshoz vagy fürdéshez, valamint ételek készítéséhez és az ehhez szükséges berendezéseket a fiatalok rendelkezésére bocsátják. A szállások közös helyiségeinek tisztántartásáért és az ágynemű tisztításáért az üzemek felelősek. A berendezési tárgyak használat utáni tisztántartásáról, karbantartásáról a fiatalok gondoskodnak, felelősek azok épségéért és a rendeltetéstől eltérő használat esetén a kártérítési felelősség is fennáll.

A szállásköltségek a havi 30 márkát nem haladhatják meg, az ezen felüli költségeket a fogadó vállalat fizeti.

A szállásköltség magában foglalja a bútorozott szobáért a lakbért, a közös helyiségek tisztántartásának költségeit, az energiaszolgáltatás és fűtés költségeit. A szálláshoz tartozó egészségügyi szociális és kulturális berendezések használatáért külön pótlék nem számolható fel.

Ezek a kedvezmények csak az üzem által biztosított közös szálláshelyeken érvényesek. A közös szálláshelyen megállapított házirend minden ottlakóra kötelező, megsértése fegyelmi eljárást von maga után.

A közös szálláshelyekről a fiatalok nem költözhetnek el, illetve csak 'különlegesen indokolt esetekben, a Nagykövetség munkaügyi osztálya engedélyezheti az elköltözést. A közös szállás elhagyásával minden anyagi természetű segítségre vonatkozó kötelezettség az üzem részéről megszűnik, ezeknek a fiataloknak az elszállásolásával kapcsolatban.

A munkaerő-kooperáció keretében kiutazott fiatalok amennyiben házasságot kötnek, a foglalkoztató üzem lakást nem biztosít, a közös szálláshelyek ilyen célú átrendezése sem biztosítható és nem kérhető. A közös szálláshelyeken nincs lehetőség kisgyermekes anyák elhelyezésére.

A nagyobb szálláshelyeken a magatartási problémák csökkentése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése érdekében otthonvezetők tartózkodnak.

A házirend; és a szálláson kialakult általános magatartási normált betartásával kapcsolatos otthonvezetői utasításokat a fiatalok kötelesek végrehajtani.

2. Étkezés üzemen belül és üzemen kívül

Az üzemben munkanapokon meleg ebédet lehet kapni. Rendszerint többféle étel között lehet választani. Az ételek ára 0,70-1,80 MDN között váltakozik. Ezenkívül lehetőség van arra, hogy az üzem területén levő üzletekben élelmiszert, kávét és alkoholmentes italokat lehessen vásárolni.

A szállásokon általában arra nincs lehetőség, hogy vendéglátóipar jelleggel reggelit, ebédet és vacsorát kapjanak a fiatalok, de a szállások berendezése és felszerelése főzési lehetőséget is biztosít.

3. Kulturális és sporttevékenység

Az NDK szocialista vállalatai széles körű gondoskodást tanúsítanak a dolgozók kulturális és sporttevékenységének előmozdítására. A vállalatok e feladatok eredményes megvalósítására kulturális és szociális alapot képeznek. A vállalat művelődési intézményeit (művelődési házait, klubjait és üzemi könyvtárait), sportlétesítményeit és egyéb helyi létesítményeket a magyar dolgozók is igénybe vehetik. A versenyszerű sportoláshoz az illetékes magyar sportszervek engedélye szükséges. Csapatsportoknál a magyar fiatalokból szervezett csapat csak az alsófokú bajnokságokban indulhat és az eredmények nem jogosítanak a felsőbb ligában való indulásra.

Ezenkívül lehetőség van színházak, mozik, múzeumok stb. látogatására. Az alábbiakban tájékoztatásként közöljük a belépődíjak nagyságát: színházban 2-15 MDN, moziban 1-3 MDN, múzeumban 0,50-1,00 MDN, uszodában 0,50-1,00 MDN.

A 100 fő feletti munkásszálláson a lehetőség szerint magyar nyelvű könyvtárakat szerveznek. A sajtótermékek előfizetését a fiataloknak kell fedezni. Az újságok előfizethetők Magyarországon és az NDK-ban egyaránt.

4. Nyelvtanulás

Az NDK üzemei a nyelvi nehézségek csökkentése érdekében, a termelés különféle követelményeinek megfelelően nyelvtanfolyamokat szerveznek, amennyiben a csoportlétszám vagy a munkabeosztás szempontjából lehetséges. A fiataloknak a szervezett nyelvtanfolyamokat rendszeresen kell látogatni. A német nyelvtudás elősegíti és megkönnyíti a termelő munka feltételeinek elsajátítását, a mindennapi életben való tájékozódást. A német nyelv bizonyos alapismeretei előfeltétele a megjelölt kereseti szint elérésének, a szakmai továbbképzésben való részvételnek. Ezért az NDK üzemei által szervezett nyelvtanfolyamokon való részvétel kötelező. Ennek nem 1átogatása esetén szakmai képzés és továbbképzés igényével fellépni nem lehet, s az üzem által előzetesen jelzett bér nem követelhető.

5. Üdülés

Minden hatodik dolgozóra jut általában egy hely a szakszervezeti üdülőkben. A magyar dolgozókat is bevonják ebbe az elosztásba. Lehetőség van továbbá arra, hagy a dolgozók üzemi magánüdülőket is igénybe vegyenek. Az üdülés ára aszerint változik, hogy fő- vagy utószezonban veszik-e igénybe az üdülőt. Utószezonban az üdülés térítési díja 75 és 95 MDN között váltakozik. A főszezonban egy hely ára 105 és 125 MDN között alakul.

Az üzemi üdülőkben a térítési díjak megközelítik a szakszervezeti üdülés térítési díjait. A dolgozók az üzemi üdülés térítési díjait keresetük alapján differenciáltan fizetik meg. A teljes ár és a kedvezményes ár közötti különbséget a szakszervezeti pénztárból fizetik.

6. Közlekedési tarifák

Az NDK-ban érvényes közlekedési költségekről az alábbiakat célszerű ismerni:

A német vasút személyenként és tarifa-kilométerenként 0,08 márka szállítási költséget számít fel.

A dolgozók kedvezményes havi- és hetijegyeket igényelhetnek (csak II. osztályra). A jegyek jogot adnak az érvényességi tartamon belül korlátlan utazásra minden napon.

A városi közforgalmú közlekedési eszközökön személyenként 0,20-0,30 márka között van a közlekedési költség.

7. Látogatás jellegű tartózkodás családtagoknak

A látogató családtagok szállásának biztosításáért a meghívó, illetve a meghívott maga felel. Az NDK üzemei semmiféle kötelezettséget nem vállalnak a látogató szállásának biztosításáért,

Rokonok, hozzátartozók a fiatalok részére biztosított szálláshelyeket nem vehetik igénybe. Amennyiben az üzem a látogatók részére külön vendégszobát biztosít, térítés ellenében csak ez vehető igénybe.

9. Utazás és végleges hazatérés

A kiutazás költségeit (II. osztályú vasúti jegy), valamint a visszautazás költségeit az NDK vállalata megtéríti. Ezen felül minden évben - első alkalommal a munkába lépést követő hat hónap után - az NDK vállalat megtéríti háromszori hazalátogatás és a munkahelyre történő visszautazás költségeit. Egyéb utazásoknál felmerülő útiköltségeket a dolgozó viseli. A dolgozók szabadságra történő - évente három alkalommal az NDK vállalat által térített - hazautazása esetén a dolgozónak kell a menettérti jegyet megváltani és csak a megváltott jegy felmutatása esetén fizeti meg az NDK vállalat az útiköltséget.

A foglalkoztatási idő leteltével a dolgozók kötelesek visszatérni Magyarországra.

Kivételesen indokolt esetekben egy évre meghosszabbítható a munkavállalási engedély azok részére, akik
- NDK állampolgárral házasságot kötöttek és végleges visszatérésük, illetőleg konzuli útlevelük beszerzéséhez a szerződéshosszabbítás szükséges,
- egyetemi tanulmányt folytatnak vagy szervezett szakmunkásképzésben vesznek részt,
- olyan párt- vagy társadalmi megbízást teljesítenek, amelyeknél a szerződés-hosszabbítás szükséges és ezzel az illetékes NDK és magyar szervek egyetértenek.
- Szerződéshosszabbítás engedélyezésénél honvédelmi akadály a sorkatonai szolgálatra való igénybevehetőség, különösen ha a kérelmező a sorköteles korának utolsó évében van.

A fentiektől eltérő esetekben szerződés-hosszabbítás nem biztosíthat . Egy év után csak az egyetemi, vagy főiskolai tanulmányt folytatók kérhetnek hosszabbítást.

A végleges visszatérés részletes feltételeiről a Nagykövetség Munkaügyi Osztálya és az illetékes NDK szervek minden évben külön tájékoztatják a fiatalokat.

A dolgozók végleges hazatérése után a munkaügyi szervek biztosítják a dolgozók újra-elhelyezését, a helyi munkaviszonyoknak s a lehetőségeknek megfelelően elsősorban annál a vállalatnál, amelynél a kiutazást megelőzően dolgozott, illetve a lakóhelyéhez közel eső más vállalatnál.

A hároméves időszak előtt történő hazatérés csak azokban a rendkívüli esetekben lehetséges:
- ha a munkaviszony megszűnésének általános szabályait betartották;
- a követség Munkaügyi Osztálya engedélyezte a hazatérést;
- a foglalkoztató vállalattal fennálló tartozását kiegyenlítette.
- A nagykövetség munkaügyi osztálya a fegyelmi határozat alapján a munkavállalási engedélyt megvonja és utasítást ad azonnali hazatérésre. Ez esetben a hazautazás mindig saját költségen történik.
- Ha a vállalat felmondott.

A fentiek mellett a hazai szervezés általános költségeinek megtérítése (általában 500 Ft) is fennállhat, s - figyelemmel a munkaviszony megszűnésének módjára - további eljárás is indítható.

A szabadságra, gyógykezelésre hazautazó dolgozónak a megjelölt határidőre pontosan vissza kell érkezni. Rendkívüli esetekben előforduló késedelmes visszatérésről, időtartamáról, okairól az NDK vállalatot a fiatalnak azonnal (legkésőbb 3 napon belül) tájékoztatni kell és visszatérése után be kell mutatni a szükséges igazolásokat.

Egészségi okok miatti távolmaradás csak kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi rendelőintézeti igazolással bizonyítható. Az igazolatlan távolmaradás időtartamára semmiféle juttatás nem illeti meg a dolgozót, s fegyelmi eljárás is megindítható.

10. Szülési segély

Az NDK illetékes szervei az NDK-ban foglalkoztatott magyar állampolgárságú szülő nők részére is biztosítják az NDK-ban törvényben levő szülési segélyt.

Az érdekelt magyar állampolgárságú nők terhesség esetén az NDK illetékes terhes tanácsadójától a "Mutter und Stillkarte" feliratú igazoló füzetet kapják. Amennyiben szülés előtt hazatérnek, úgy ezt is magukkal hozzák, A hazai terhes- és csecsemő tanácsadóban a havonta történt megjelenést igazoltatják.

Szülés után a csecsemő tanácsadók a 3/a-4/f szelvényeken igazolják a havonként történő megjelenéseket.

Ha az anya a szülés után az NDK-ba nem kíván visszatérni, úgy a kis füzetet az igazoló bejegyzésekkel együtt - a havonként történő megjelenést igazolva -, valamint a gyermek születéséről kiállított anyakönyvi kivonatot az anyának kell eljuttatnia az NDK vállalataihoz és kérheti a szülési segély Magyarországra történő átutalását.

II.

1. Vám- és devizaszabályok

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság illetékes szervei megállapodtak az NDK-ban ideiglenesen foglalkoztatott magyar dolgozókra vonatkozó vámkedvezményekben.

Amikor a dolgozók a Német Demokratikus Köztársaságban történő foglalkoztatásuk megkezdése céljából a Magyar Népköztársaságból kiutaznak, vám- és engedélymentesen vihetik magukkal valamennyi berendezési és személyes használati tárgyukat, amelyek mennyisége és jellege a Német Demokratikus Köztársaságban való tartózkodás ideje alatt szükségletüknek és tartózkodási céljuknak megfelel. E tárgyak közé ruházati cikkek, fehérneműk, cipő, toalettcikkek, kozmetikai cikkek, sajtótermékek és hasonlók tartoznak. A berendezési és használati tárgyak közül a nagyobb értékű tárgyakat a Magyar Népköztársaságból történő kiutazáskor a dolgozóknak a szokásos formában elkészített jegyzékbe kell foglalniok. A dolgozók a Német Demokratikus Köztársaságba való beutazásukkor, valamint minden olyan esetben, amikor a Német Demokratikus Köztársaságban való foglalkoztatásuk ideje alatt a Magyar Népköztársaságban történő ideiglenes tartózkodás után a Német Demokratikus Köztársaságba újból beutaznak, a szokásos útiholmi között a fogyasztási tárgyakbó1 vám- és engedélymentesen vihetnek magukkal:

kávét

500 g-ig

kakaót

250 g-ig

csokoládét

300 g-ig

dohányárut

250 g-ig

húst és húsárut

1000 g-ig

bort

2 l-ig

szeszes italt

1 l-ig

A felsorolt árukból nagyobb mennyiséget nem vihetnek magukkal.

A dolgozók a Német Demokratikus Köztársaságban történő foglalkoztatásuk ideje alatt a Magyar Népköztársaságból évente kiviteli engedély nélkül hozzátartozóiktól 12 postacsomagot kaphatnak. A postacsomagokkal kapcsolatban az alábbi szabályokat kell betartani:

   a) A magyar állampolgárok NDK címére feladni kívánt postai küldeményhez, csomag esetén a csomag szállítóleveléhez a feladó az illetékes tanács vb munkaügyi osztálya által kiállított és lebélyegzett igazolást köteles csatolni, melyben a kiállító szerv igazolja, hogy a címzett az Egyezmény keretében kiutazott dolgozók közé tartozik.

   b) A munkaügyi osztály által kiállított igazolást minden esetben a küldeményhez vagy a szállítólevélhez kell csatolni. A küldeményben elhelyezni nem lehet, mert a felvételkor az igazolást a felvevő nem tudná ellenőrizni.

   c) A feladni kívánt postai küldemény súly a postai díjszabásban meghatározott felső súlyhatárig terjedhet. Azaz levél esetében 2 kg, kiscsomag esetében 1 kg, csomag esetében pedig 20 kg lehet.

   d) A csomag tartalmát illetően az alábbiakat kell érvényesíteni;

- a küldendő áruk, cikkek mennyisége és személyi szükséglet körét és mértékét nem haladhatja meg. Élvezeti cikkekből csak az alábbi mennyiséget tartalmazhatja;

kávé

500 g-ig

kakaó

250 g-ig

csokoládé

300 g-ig

dohányáru

250 g-ig (250 db)

- romlékony vagy gyorsan romló élelmiszert (pl. eper, nem tartósított húsáru, frissen vágott baromfi stb.) feladni nem lehet;

- állati eredetű élelmiszert (sajtféleségek, szalonna, szalámi, tartósított füstölthús stb.) legfeljebb 5 kg súlyhatárig tartalmazhat egy-egy küldemény. (Az élelmiszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a csomagok továbbítása - vámeljárás, postai szabályok be tartása miatt - 10-15 napig tart);

- élelmiszer, ital, valamint egyéb tárgyak és dolgok csak a személyes szükséglet mértékét meg nem haladó mennyiségben küldhetők. Italféleségeknél ez a mennyiség az előzőekben említett mértéket nem haladhatja meg;

- egyáltalán nem küldhető és nem szállítható ki magnószalag, filmszalag, fényképészeti lemezek, fotopapírok, légmentes csomagolású tárgyak, gyógyszerek, katonai jellegű játékok.

A fenti szabályok be nem tartása esetén az NDK illetékes hatóságai a küldeményt a feladónak visszaküldik vagy megfelelő vámot szabnak ki.

A küldeményekhez minden esetben német vagy francia nyelven kiállított vámáru-nyilatkozatot kell az alábbi darabszámban csatolni:

- levél vagy kiscsomag esetén 2 db-ot, - csomag esetén 3 db-ot.

A vámáru-nyilatkozatokat a küldeményhez, csomag esetében a szállítólevélhez kell csatolni.

Szem előtt kell tartani a Magyar Népköztársaságban és a Német Demokratikus Köztársaságban a postai és az utasforgalomban érvényben levő behozatali és kiviteli korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket. Az NDK-ból történő kiutazáskar az NDK vámszabályai az érvényesek, s az ott meghatározott tilalmakat és korlátozásokat is figyelembe kell venni, A végleges visszatéréskor ajánlatos a feltételekről az NDK vámszervektől érdeklődni. Különösen megjegyzendő; hogy fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, radioaktív anyagok, kábítószerek, mérgek, rádió adó- és vevőkészülékek, muzeális értékű tárgyak, nemesfémek, bélyegek, továbbá növényi kártevők, valamint az állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak kiviteléhez és behozatalához az illetékes szervek külön engedélye szükséges.

Azokat a tárgyakat, amelyeket a dolgozók első beutazásuk alkalmával, vagy az időközbeni beutazáskor a Német Demokratikus Köztársaságba bevisznek, illetőleg postai úton ott megkapnak, a Német Demokratikus Köztársaság illetékes vámszervei külön engedélye nélkül tilos eladni, elcserélni vagy más módon elidegeníteni. E tilalmak megszegése büntetést von maga után.

A Német Demokratikus Köztársaságban való foglalkoztatás ideje alatt kapott keresetből a dolgozók minden bizonnyal fognak olyan árukat is vásárolni, amelyeket a Magyar Népköztársaságba kívánnak magukkal vinni vagy oda beküldeni. Erre az alábbi feltételek mellett és módon van lehetőség, ha:

1. A vásárolt és behozni szándékozott áruk értéke a Német . Demokratikus Köztársaságban a kinntartózkodás idejéig kapott nettó jövedelem 50%-át - ideértve a pénzprémiumokat is - nem haladja meg.

2. A vásárolt áruk nem kereskedelmi jellegűek. Azok a dolgozók személyes szükségletére, illetve a Magyar Népköztársaságban háztartásukban élő családtagok vagy olyan személyek szükségletére szolgálnak, akiknek eltartására a dolgozót törvény kötelezi. Tilos több dolgozóbérének és pénzprémiumának összegyűjtése abból a célból; hogy azért árukat vásároljanak és kivigyenek a Német Demokratikus Köztársaságból.

3. A dolgozó legalább két hónapot meghaladó időtartamig a Német Demokratikus Köztársaság területén tartózkodott.

4. A kiszállítandó áruhoz, illetve küldeményhez, amennyiben nem csekély értékű, személyi szükségletre szolgáló árukról van szó, csatolják a vásárlásról szóló nyugtát.

5. A visszautazáskor minden esetben kötelesek "Vámárunyilatkozat"-ot kitölteni, s a vámszervek ilyen jellegű felhívását teljesíteni. Abban az esetben, ha a behozott áruk értéke 4000 Ft belföldi értéket meghaladja, a vámmentes kezeléshez a foglalkoztató NDK vállalat kereseti igazolását is be kell mutatni. Ennek hiányában a behozott árukat a vámszervek vámkezelik. A Munkaügyi Minisztérium és a Tanácsok munkaügyi osztályai a keresetre, munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat adnak ki.

A Német Demokratikus Köztársaságban vásárolt tárgyak kivitelénél még a következőkre kell figyelemmel lenni:

1. Minden időközbeni utazásnál és a Magyar Népköztársaságba történő végleges hazatérésnél a dolgozók magukkal vihetik az előbb említett árukat útipodgyászukban. Ezeket az árukat a vámellenőrzésnél be ke11 jelenteni, kívánságra be kell mutatni a vásárlási igazolást és az útlevélben alkalmazott bélyegzőlenyomattal igazolniuk kell, hogy az 1967. május 26-án megkötött Egyezmény személyi köréhez tartoznak.

2. Évente 12 postai kiscsomagot küldhetnek ki a Német Demokratikus Köztársaságból, ha a postai kiscsomagok értéke a 30,- MDN-t nem haladja meg. Továbbá 6 postai küldemény is kiküldhető a Német Demokratikus Köztársaságból. A postai küldeményekhez két példányban készített vámtartalom-nyilatkozatot kell mellékelni. A vám tartalom-nyilatkozat nyomtatvány a Német Demokratikus Köztársaság postahivatalainál szerezhető be. A csomagban el kell helyezni, vagy mellékelni kell olyan vállalati igazolást, hogy a fiatal az 1967. május 26-án megkötött Egyezmény alapján tartózkodik az NDK-ban.

3. A Német Demokratikus Köztársaságban vásárolt árukat a dolgozók teher- és expresszáruként is elküldhetik. Ez esetben a feladáshoz készíteni kell 2 példányú tartalomjegyzéket, amely a következő adatokat tartalmazza:

Tartalomjegyzék

Név: ...
Keresztnév: ...
Lakcím: ...

(Német Demokratikus Köztársaságbeli cím): ...

Folyószám

Árufajta

Mennyiség
darabszám

Súly

Az áru értéke

A tartalomjegyzék végén fel kell tüntetni a feladás helyét és időpontját, a dolgozóknak azt alá kell írni és igazoltatni kell ezt az okmányt Német Demokratikus Köztársaságbeli üzemüknél. Ezután adható fel a küldemény a Német Vasutaknál. A tartalomjegyzék 1 példányát a küldeményben kell elhelyezni, a másik példányt pedig a fuvarokmányhoz kell csatolni.

4. Gépjárműveknek a Német Demokratikus Köztársaságból történő kihozatalához a Német Demokratikus Köztársaság Külgazdasági Minisztériumának kiviteli engedélye szükséges. Gépjárművet a dolgozó csak egy évi külföldi munkaviszony után és végleges hazatéréskor hozhat be vámkedvezménnyel. A Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Parancsnokságának megküldendő vámmentességi kérelemhez csatolni kell a 4/1967. (XII. 23.) PM-KkM számú rendelet 97: § (2) bekezdésében előírt feltételek igazolását, különösen fontos, hogy kereseti igazolását hozza magával.

Ha ezeket a feltételeket betartják, az említett áruk vám- és engedélymentesen vihetők ki a Német Demokratikus Köztársaságból, illetőleg vihetők be a Magyar Népköztársaságba. A Német Demokratikus Köztársaságba történő beutazásuk alkalmával vám- és engedélymentesen magukkal vitt berendezési és személyes használati tárgyak a Német Demokratikus Köztársaságból vám- és engedélymentesen ismét kivihetők és a Magyar Népköztársaságba visszavihetők.

A Német Demokratikus Köztársaságból a Magyar Népköztársaságba vám- és engedélymentesen behozott, illetve beküldött tárgyak a behozataltól számított 5 éven belül a Magyar Népköztársaságban csak a vám megfizetése után idegeníthetők el.

A fizetőeszközökre vonatkozóan az alábbi rendelkezések érvényesek: A dolgozók a Magyar Népköztársaságból történő kiutazáskor legfeljebb 400,- Ft-ot vihetnek magukkal érmékben vagy 100.- Ft-nál nem nagyobb címletű bankjegyekben. Más külföldi valuta nem vihető ki. Ezt a forintösszeget a Német Demokratikus Köztársaságban felhasználni, vagy átváltani nem szabad. A Magyar Népköztársaságba történő időnkénti hazautazáskor 300,- MDN-t vihetnek magukkal készpénzben. Ezt a kihozatalkor az NDK vámszerveivel igazoltatni kell. A Német Demokratikus Köztársaságban elhelyezett takarékkönyveiket legjobb, ha a Német Demokratikus Köztársaságbeli üzemüknél helyezik letétbe. A magukkal vitt 300,- MDN-ből országonként legfeljebb 32,- MDN-t válthatnak át, vagy költhetnek el az étkező- és hálókocsiban. Végleges kiutazáskor azonban nem vihetnek ki MDN-t magukkal, A Német Demokratikus Köztársaságban elhelyezett takarékkönyveiket megfelelő időben ki kell váltani.

Látogatásra történő hazatérés alkalmával - a hazai költségek fedezetének biztosítására - célszerű előzetesen keresetük egy részét hazautalni, mert az előírt rendelkezések szerint a magyar bankszervek csak 32 MDN-t váltanak be.

Ez a tájékoztató azokat a legfontosabb vám- és devizarendelkezéseket tartalmazza. amelyeket a dolgozóknak a Német Demokratikus Köztársaságban tartózkodásuk ideje alatt figyelembe kell venniök. A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság illetékes vámszervei készségesen adnak részletes felvilágosítást a vám- és devizarendelkezésekkel kapcsolatos további kérdéseikre.

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság vámigazgatása elvárja a dolgozóktól, hogy a tájékoztatóban említett rendelkezéseket saját érdekükben pontosan betartják. A vámeljárással kapcsolatos panaszokat elsősorban a vámtételt meghatározó hivatalnak kell megküldeni (Magyarországon a 14. sz. Vámhivatalnak Budapest).

Az alábbiakban tájékoztatásul közöljük főbb árufajtánként, illetve árucsoportonként a nem kereskedelmi mennyiségek mértékét. Az ezt meghaladó mennyiségű áru általában kereskedelmi jellegűnek minősül. (Eltérnek azok a cikkmennyiségek, melyeket a fenti tájékoztató .külön és másként határoz meg.)

A túloldaliak a Magyar Népköztársaság vámszabályai szerint kerülnek behozatali korlátozás alá:

Tarifaszám

Áru megnevezése

Nem kereskedelmi mennyisség mértéke

I. Élelmiszer, élvezeti cikk

1.

Közszükségleti élelmiszer

10 kg

2.

Gyümölcs, déligyümölcs

10 kg

3.

Trópusi termék, kakaópor, csokoládé, csokoládékészítmény

Fajtánként 2 kg, kivéve teát, amelyből 1 kg

4.

Fűszer

Fajtánként 500 g, kivéve a vaníliát, amelyből 100 g

5.

Ital

Borból 5 liter, egyéb italból 3 liter

6.

Nyers dohány, dohánygyártmány

Szivarkából 1000 db, szivarból 100 db, más dohánygyártmány 1 kg

II. Textiláru

1.

Fonal

2 kg

2.

Szövet

Felsőkabátszövetből 3 m
felsőruhaszövetből, függönyszövetből, bélésanyagból 6 m
fehérneműszövetből, bútorszövetből 12 m
ágyneműszövetből 16 m
csipkéből és keskenyáruból 10 m

3.

Konfekcionált ruházati cikk és más varrott, áru, kötszövött és kötött áru (bármilyen anyagból)

Felsőkabátból férfi, nő és gyermek részére 1-1 db
öltönyből 2 db
női kosztümből 1 db
női ruhából 3 db
gyermekruhából, zokniból 6-6 pár
zsebkendőből 12 db
egyéb árukból 3-3 db, vagy pár

4.

Szőnyeg, függöny

2-2 db

III. Szűcs-, bőr- és gumiipari termékek

1.

Kikészített prémbőr, közönséges

Férfi, női és gyermek, részére 1-1 felsőkabátra, vagy más ruházati cikkre

2.

Kész szűcsáru, közönséges

Férfi, nő és gyermek részére 1-1 db vagy pár

3.

Kikészített bőr

Fe1sőbőrből, cipőtalpból 4 pár cipőre vagy 2 pár csizmára
ruházati bőrből férfi, nő és gyermek részére1-1 felsőkabátra
vagy más ruházati cikkre

4.

Kész bőráru

Férfi, nő és gyermek részére cipőből 2-2 pár
csizmából 1-1 pár
bőrkabátból 1-1 db
bőrkesztyűből 2-2 pár
más bőráruból 1-1 db

5.

Gumiáru

Férfi, nő és gyermek részére csizmából 1-1 pár
gumiáruból 2-2 db vagy 1-1 pár

IV. Egyéb áruk

1.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

A hatósági orvosi bizonyítványban előírt mennyiség

2.

Kozmetikai és piperecikk

Kölnivízből, krémből 500 g, egyéb kozmetikai és piperecikkből fajtánként 6 db

3.

Ékszer nemesfémből, igazgyönggyel, drágakővel, féldrágakővel, kapcsolatban is

Fajtánként 2 db vagy 1 készlet

4.

Díszműáru, ékszerutánzat

Fajtánként 2 db vagy 1 készlet

5.

Sport- és játékszer

Fajtánként 2 db, vagy pár, vagy készlet

6.

E tarifában nem említett áru 1000 Ft egyedi értéken alul

Fajtánként 2 db, vagy pár, vagy 1 készlet
hanglemezből 20 db
borotvapengéből 100 db
tűzkőből 100 db
golyósirónból és golyósirón-betétből 100-100 db
filmből 1 tekercs
töltőtollból 2 db
bélyegből összesen 1000 Ft belföldi érték

V. Jármű és egyéb tartós használati tárgy

1.

Gépjármű, a használt személygépkocsi kivételével

Fajtánként 1 db, illetőleg nemes prémbőrből 1 felsőkabátra vagy más ruházati cikkre

2.

Más tartós használatai tárgy 1000 Ft egyedi értéken felül (fényképezőgép; villanólámpa, rádió, televízió, magnetofon, írógép, padlókefélőgép, keleti szőnyeg, nemes prémből és ebből készült szűcsárú[sic!] stb.)

3.

Használt személygépkocsi, amelynek műszaki állapota legalább 70 százalékos

Az NDK-ban vámrendszámos kocsit (zöld rendszám) eladni és megvenni nem lehet, így azok a magyar állampolgárok, akik ilyen gépjárművet megvásárolnak, vámbűntettet követnek el.

Ez esetben az illetékes NDK szervek a gépjárművet és vételárat is elkobozzák.

2. Kereset hazautalás

   a) Az NDK-ban foglalkoztatott magyar dolgozók személyi jövedelmüket - ami a munkaszerződésükből ered, vagy az NDK intézményeitől jár - a Magyar Népköztársaságba átutalhatják. E fizetések átutalása a Német Külkereskedelmi Bank Rt útján történik a magyar dolgozók megbízása alapján, a pénzösszeg legális eredetének bizonyítása mellett. A befizetések eszközölhetők az NDK Industrie und Handelsbank fiókjainál is. A német posta ilyen átutalási megbízásokat nem teljesít.
Az átutalt márka forint ellenértékét az Országos Takarékpénztár a címzettnek kifizeti. Az átutalásban az Országos Takarékpénztárt, a címzett személy nevét és pontos lakcímét kell megjelölni. Az átutalás megérkezésétől a címzettet a lakhely szerint illetékes OTP-fiók írásban értesíti. Az értesítés alapján a címzett a részére érkezett összeget az OTP-fiókjában felveheti. Az átutalt összegből kezelési költség címén 2 ezrelék (legalább 3 Ft és legfeljebb 50 Ft) levonásra kerül.

b) Az NDK-ban foglalkoztatott dolgozó önmaga részére is átutalást teljesíthet itteni betétkönyve javára. Ez esetben az általa előre kiválasztott OTP-fióknál minimális összeggel (pl. 10 Ft) takarékbetétkönyvet kell váltani és a betétkönyvet a fióknál megőrzésre letétbe kell helyezni. A betétkönyv javára az NDK-ból teljesítendő átutalások módja azonos az előző pontban foglaltakkal, az átutalásban azonban az OTP-fiókot és a letétbe helyezett betétkönyv számát is meg kell jelölni. Az ilyen megjelöléssel érkezett átutalások összegét az OTP-fiók a betétkönyvben jóváírja és az összeg felvételéig kamatoztatja. A takarékbetétkönyvre átutalt összeget kezelési költség nem terheli, de a betétkönyv letéti őrzésének díja évi 10 Ft és a betétkönyvben forgalmazott tételek után 2-50 Ft költséget kell fizetni. Annak érdekében, hogy a betétkönyvből az NDK-ból küldött írásbeli megbízással magyarországi személy részére kifizetést lehessen teljesíteni, a betétkönyvet bemutatóra szólóan (a felvételeket a betétes aláírásához nem kötve) kell megnyitni. Ez esetben a magyarországi személy részére történő kiutaláshoz elegendő a következő megbízás:

"Országos Takarékpénztár ..., fiókja. Alulírott ... (név) kérem, hogy a letétben őrzött ... számú takarékbetétkönyvemből ... (név és lakcím) részére ... Ft, ... Ft (összeg betűkkel) összeget kifizetni szíveskedjenek.

Kelt ...


........................................
a letétben levő betétkönyv tulajdonosának aláírása"

A fenti szövegű levelet az NDK-ból a magyarországi személy részére kell megküldeni, akinek a levéllel az összeg felvétele céljából a megjelölt OTP-fióknál kell jelentkezni. A betétkönyv tulajdonosa a letétben levő betétkönyvből személyesen is az OTP-fióknál bármikor felveheti a korábban átutalt összeget és a betétkönyvet a letéti kezelésből bármikor visszaveheti.

   c) A magyar dolgozók jogosultak az NDK-ban a helyi bankban betétszámlát nyitni. Ezeket a betétkönyveket megőrzés céljából az üzemeknek átadhatják.

d) Az Állami Biztosító Vállalatnál kötött élet- és balesetbiztosítás az NDK-ban is érvényes. A jogfolytonossága csak akkor tartható meg, ha a biztosított személy önmaga gondoskodik a havonként esedékes biztosítási díj fizetéséről.

III.

1. Tudnivalók a sor- és hadköteles fiatalok részére:

A Német Demokratikus Köztársaságba kiutazó fiatalban mind többször merül fel olyan katonai vonatkozású kérdés, amely a szerződés időtartamára szóló szolgálathalasztással; a bejelentési kötelezettséggel; a szerződéshosszabbításra irányuló kérelmek engedélyezésének rendjével, a hazatérést követő bejelentési és megjelenési kötelezettséggel; a sorkatonai szolgálatra történő behívással; sorkatonai szolgálat esetén az NDK-ban levő, rászoruló hozzátartozók segélyezésével, vagy a hadkötelezettséggel kapcsolatos egyéb kérdésekkel függ össze.

A szolgálathalasztás engedélyezése:

A szerződés tartamára a sorköteles egyéni szolgálathalasztásban részesül, melyet az állandó lakóhely szerint illetékes kiegészítő parancsnokság engedélyez. Az a fiatal, aki a szerződés

lejárta, előtt bármilyen okból hazatér, a szolgálathalasztás kedvezményét azonnal elveszti.

Bejelentési kötelezettség:

a) Az NDK-ban való tartózkodás alatt:

A Honvédelmi Törvény értelmében a katonai vonatkozású - a behívhatóság elbírálását befolyásoló - adatokat minden külföldön élő magyar állampolgár köteles bejelenteni. Ez vonatkozik az NDK-ban szerződést vállalt fiatalra is. A bejelentési kötelezettséget a Magyar Népköztársaság Berlini Nagykövetségének Munkaügyi Osztályán kell teljesíteni. A bejelentés teljesítése történhet személyes megjelenéssel, vagy - a munkahelynek a bejelentési helytől való nagy távolsága miatt - írásban.

A bejelentési kötelezettség az alábbi változtatásokra terjed ki:

- munkahely, - lakóhely,

- családi állapot (házasságkötés időpontja, feleség neve, feleség munkaviszonya, jövedelme),

- gyermek születése,

- polgári szakképzettség (szakmunkásképzés kezdete, befejezése),

- iskolai tanulmányok (közép, vagy felsőfokú) kezdete vagy befejezése,

- nyelvvizsga letétele (közép vagy felsőfokú),

- katonai szolgálatra való alkalmasságot befolyásoló sérülés, vagy betegség,

- a szerződés lejárta előtti hazatérés (oka, időpontja).

A bejelentési kötelezettségnek a változást követő nyolc napon belül kell eleget tenni.

b) A hazatérést követően:

A szerződésben vállalt kötelezettség lejárta előtt, illetőleg annak lejártával az NDK-ból véglegesen hazatért sorköteles az állandó lakóhelye szerint illetékes kiegészítő parancsnokságon 48 órán belül köteles személyesen vagy írásban bejelenteni a visszatérését és a visszatérés okát.

A sorkatonai szolgálat teljesítése:

A hazatérést követő első behíváskor kétéves sorkatonai szolgálatra kerül behívásra minden olyan fiatal, aki a sorozáskor egészségi állapotánál fogva "Alkalmas" vagy "szakszolgálatra alkalmas" egészségi osztályozást kapott.

A szerződés vállalása és az NDK-ban való tartózkodás alatt a családi helyzetben beállt változás nem mentesít a sorkatonai szolgálat teljesítése alól.

A családi és egyéb problémákat a hazatérést megelőzően minden fiatal úgy oldja meg, hogy a sorkatonai szolgálatra történő behívást az ne akadályozza. Ilyen címen ugyanis további szolgálathalasztás nem engedélyezhető. A családi és egyéb problémák rendezése során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a sorkatonai szolgálat alatt az NDK-ban maradó hozzátartozók meglátogatása az érvényben levő szabályok értelmében csak rendkívüli esetben - haláleset, gyermek születése - adható ki utazási engedély. Sorkatonai szolgálat alatt a hozzátartozókkal való találkozásra csak Magyarországon kerülhet sor.

A sorkatonai szolgálatot teljesítők NDK állampolgárságú hozzátartozóival kapcsolatos kérdések:

Az előzőekben már utalás történt, hogy az NDK állampolgárával házasságot kötött sorköteles a szerződés lejárta után hazatér és katonai szolgálatra alkalmasság esetén sorkatonai szolgálatának letöltésére bevonul, függetlenül attól, hogy családjának állandó lakóhelye az NDK-ban vagy Magyarországon van.

A hozzátartozókra vonatkozó kedvezmények általában azonosak a magyar állampolgárságú hozzátartozóval. Eltérés ettől az alábbiakban van:

a) A sorkatona NDK-ban állandó lakóhellyel rendelkező német állampolgárságú családját - feleségét és gyermekét (gyermekeit) - amennyiben .arra rászorulnak, a német hatóságok az NDK jogszabályai szerint családi segélyben részesítik. A családi segélyt ilyen esetben a feleségnek kell kérelmeznie az illetékes német hatóságoktól. A kérelemhez csatolni kell a behívást végrehajtó kiegészítő parancsnokság hivatalos igazolását, hogy a férje sorkatonai szolgálatot teljesít. Ezen igazolást a sorkatonának kell a kiegészítő parancsnokságtól kérni és a hozzátartozókhoz eljuttatni.

   b) A sorkatona állandó lakóhellyel Magyarországon élő, eltartásra szoruló feleségét és gyermekét (gyermekeit) a vonatkozó rendelkezések értelmében családi segély illeti meg. A segély folyósítását az állandó lakóhely szerinti tanácstól kell kérni.

   c) Amennyiben a feleség a sorkatonai szolgálat időtartamára követi férjét Magyarországra, munkaviszonyt csak abban az esetben létesíthet, ha konzuli útlevéllel érkezik.

Az NDK-ban élő hozzátartozó - feleség, gyermek - magyarországi látogatása esetén az érintett sorkatona részére a látogatás idején, amennyiben a szabadságát még nem merítette ki és a kiképzési feladatok ezt lehetővé teszik, rendes szabadság soron kívül biztosítható. Az esetleges problémák elkerülése végett célszerű, ha a sorkatona a hozzátartozói látogatásának időpontját a parancsnokával történt egyeztetés után tervezi.

Honvédelmi hozzá járulás fizetése:

Az NDK-ban vállalt munkaviszony nem mentesít a hadkötelezettséggel összefüggő egyéb kötelezettség teljesítése alól, így a honvédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése alól sem. Az a fiatal, akinek a honvédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettsége az NDK-ban való tartózkodás alatt kezdődik, a szerződés, illetőleg a szerződéshosszabbítás időtartamára mentesül a honvédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése alól. E kötelezettségnek akkor kell eleget tennie, amikor hazatér és sorkatonai szolgálat letöltésére valamilyen okból nem kerül behívásra.

2. Útlevél-ellátás

Az utazások Csehszlovákia, Lengyelország és NDK területére szóló polgári útlevéllel történnek, amelyek érvényességi ideje három év. Az útlevél más államokba történő utazásra nem használható fel.

Az útlevelek kiállítása alkalmával 9 db érvényesítő bélyegzővel lesznek ellátva, ennek alapján az útlevéllel évi három alkalommal lehet ki- és beutazni. A 9 db érvényesítő bélyegző felhasználása után - a megfelelő illeték lerovásával - az IBUSZ kirendeltségeknél kérhető további kiutazási engedély. Az útlevél érvényességi idejének lejárta után csak az érdekelt hatóságok egyetértésével hosszabbítható meg. A kiutazáshoz vízum nem, kell.

Az útlevél illetékmentes. A dolgozóknak NDK-ba érkezésük után a részükre kiadott személyi igazolásokat követően az útleveleket le kell adni az állami megbízottaknak és az üzem biztosítja azok megőrzését. Hazautazásuk esetén és ezt megelőzően a kiutazási engedélyek beszerzése céljából az állami megbízottak részére az útleveleket az üzemek kiadják.

A munkavállalók végleges hazatérése vagy az útlevél érvényességi idejének lejárta előtt történő végleges visszatérés esetén az útleveleket a tanács munkaügyi osztályának g napon belül át kell adni. Ezek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Csak kivételesen engedélyezhető azok kiutazása, akik a munkaerő-együttműködés keretében már dolgoztak az NDK-ban. E kedvezményben csak azok részesíthetők, akik korábban a szerződésben meghatározott 2-3 évet teljesítették. Nem követtek el fegyelmi vétséget, vagy büntető eljárás alapján elbírálandó cselekményt,

3. Házasságkötés az NDK-ban

Azok a fiatalok, akik a munkaerő-együttműködés keretében utaztak ki és NDK állampolgárral házasságot kötöttek, a továbbiakban az NDK-ban kívánnak letelepedni, az illetékes megyei rendőrfőkapitányságon, Budapesten a BM. Útlevél Osztályán beszerezhetik a szükséges nyomtatványokat. A konzuli útlevél kiadása esetén ezek a fiatalok az Egyezmény keretein belül nem foglalkoztathatók. A katonai szolgálatra alkalmas sorköteleseknél a letelepedési vagy a konzuli útlevél kérelem az 1960. évi IV. Törvény 19. §-ában foglalt kötelezettségekre figyelemmel nem teljesíthető.

Az "Egyezmény" keretei közötti foglalkoztatás során a házasok részére sem biztosítható különleges kedvezmény (pl. áthelyezés, a közös szálláshelyeken lakás biztosítása stb.). Az ilyen jellegű igényeket sem az NDK sem a magyar illetékes szervek nem teljesítik. A magyar állampolgárok között kötött házasság esetén még a szerződéshosszabbítással kapcsolatos kedvezmények sem vehetők igénybe.

4. Kapcsolat a tanács vb munkaügyi osztályával

Hazalátogatás esetén keressék fel a munkaügyi osztályt, ahol tájékoztatják a munkaügyi szerveket az NDK-ban szerzett tapasztalataikról, esetleg problémáikról.

IV.

1. Pártélet az NDK-ban

Az NDK-ban dolgozó magyarok pártéletét a berlini MSZMP kolónia Pártbizottsága irányítja. A kiutazó párttagok részére azokban az üzemekben, ahol számuk a 3 főt eléri, alapszervezetet hoznak létre.

A kolónia PB fegyelmi és tagfelvételi ügyekben járási joggal rendelkezik. Lehetőség van tehát arra, hogy azok közül a pártonkívüliek közül, akik munkájukkal és társadalmi tevékenységükkel - amelyet akár a KISZ, akár a pártalapszervezet megbízásából végeznek - méltóvá válnak, azokat párttagnak felvegyék.

A tagdíjfizetés az NDK-ban márkában történik, a Szervezeti Szabályzatban előírt táblázat szerinti összegben.

A párttagok a Szervezeti Szabályzat alapján élnek szervezeti életet.

2. KISZ az NDK-ban

Az NDK-ban dolgozó KISZ-tagok részére a pártalapszervezet irányításával üzemenként KISZ-alapszervezeteket hoznak létre, melynek felső szerve a berlini kolónia KISZ Bizottsága. A KISZ-szervezeteknek a párttagfelvételeknél ajánlási joguk van. A KISZ-tagok a tagdíjat ugyancsak márkában fizetik és a Szervezeti Szabályzat alapján élnek szervezeti életet. Szorosan együttműködnek a Szabad Német Ifjúsági Szövetség (FDJ) szervezeteivel. Az NDK-ban magyar KISZ bizottságok is működnek.

3. Szakszervezet

A magyar szervezett dolgozók szakszervezeti tevékenysége az FDGB alapszabályához és határozataihoz igazodik. A fiatalok élvezik mindazokat a szolgáltatásokat és előnyöket, amelyeket az alapszabály és a határozatok előírnak. Tagdíjat márkában kell fizetni.

a) Az NDK szakszervezetek szervezeti helyzete

Az NDK-ban a szakszervezetek feladata a szocializmus építésének segítése, a dolgozók képviselete, érdekvédelme, nevelésük, szakmai és általános műveltségük növelésének elősegítése.

Az NDK-ban a szakszervezeti mozgalom legfelsőbb szerve a Szakszervezetek Kongresszusa, amely négyévenként ül össze és megválasztja az FDGB-t (Szabad Német Szakszervezeti Szövetség). A két kongresszus között az FDGB irányítja a szakszervezeti mozgalmat.

A különböző iparágakban dolgozó munkások, értelmiségiek az iparági szakszervezetekhez tartoznak. Az NDK-ban 14 iparági szakszervezet van.

Az FDGB-nek vannak megyei és járási szervezetei, ugyanígy az iparági szakszervezeteknek is.

b) Az üzemi, vállalati alapszervekről

A magyar szervezett dolgozók az üzemi, vállalati szakszervezeti alapszervezethez tartoznak. Az alapszervezet helyi vezetőszerve a taggyűlés, illetve a két taggyűlés között a Szakszervezeti Bizottság.

A magyar szervezett dolgozók az üzemben munkabrigádonként, csoportonként önálló magyar szakszervezeti csoportokat hoznak létre. A szakszervezeti csoport vezetője a bizalmi; akit a magyar szervezett dolgozók választanak. A szakszervezeti megbízott irányítja és szervezi a csoport szakszervezeti tevékenységét, képviseli a csoport tagjait az üzemi szakszervezeti vezetőséggel közösen az üzemi bizottság, a szakszervezeti bizottság, a gazdasági vezetők és az FDGB szövetségi határozatainak és elveinek figyelembevételével. A csoport tagjainak bármely ügyében (jutalmazás, üdülés, fegyelmi stb.) a megbízott véleményét, észrevételét meg kell hallgatni.

Azokban az üzemekben, ahol a magyar szervezett dolgozók létszáma indokolja, több szakszervezeti csoportot hoznak létre. Ezek irányítására önálló magyar műhelybizottságot kell választani. Fő tennivalója a magyar szervezett dolgozók érdekeinek védelme, képviselete, nevelésük, ügyeik intézése. A műhelybizottságot a vállalati szakszervezeti bizottság irányítja.

A vállalati szakszervezeti bizottsága magyar műhelybizottság titkárát rendszeresen segíti, tájékoztatja. A műhelybizottság titkára az SzB. ülésein meghívottként részt vesz és képviseli a magyar szervezett dolgozókat.

c) A szakszervezeti tagok jogai, kötelességei

Az NDK-ban dolgozó magyar szervezett munkások jogok és kötelességek tekintetében semmilyen előnyben, vagy hátrányban, megkülönböztetésben nem részesíthetők.

Az FDGB alapszabálya a jogokat és kötelességeket a következőkben rögzíti.

(Kivonat a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség Alapszabályaiból.)

Minden dolgozó tagja lehet a Szabad Német Szakszervezeti Szövetségnek, aki az ipar, az építésügy, a szállítás, a hírszolgálat, a kereskedelem, a közszolgálat, a kézműipar, a mező- és erdőgazdaság valamely üzemében, hivatalában, vagy intézetében dolgozik, illetve felsőiskolai tanuló, aki szakmai képzésben részesül.

A szakszervezeti tagnak joga van ahhoz, hogy

- részt vegyen szakszervezete taggyűlésein, valamennyi szakszervezeti kérdésben véleményét szabadon kinyilváníthassa, továbbá, hogy részt vegyem a határozathozatalban;

- valamennyi szakszervezeti kongresszuson, konferencián és a vezetőségben szavazhasson (illetve őt magát is megválaszthatják), továbbá, hogy számon kérje a vezetőség tevékenységét;

- a szakszervezeti munka megjavítása érdekében javaslatokat nyújtson be a vezetőséghez, illetve kérdéseket intézhessen a vezetőséghez, gyűléseken, konferenciákon és kongresszusokon, továbbá a szakszervezeti sajtóban megbírálja a szakszervezeti vezetőséget és funkcionáriusokat, hogy kérdéseket, beadványokat és panaszokat intézhessen a szakszervezeti vezetőséghez egészen a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség Elnökségéig;

- részt vegyen a szakszervezet aktató munkájában, igénybe vehesse a szarszervezet valamennyi oktató és kulturális létesítményét;

- igénybe vegye a szakszervezet jogai megvédése érdekében, amennyiben az üzemvezetőség a kollektív szerződést, az üzemi szerződést vagy munkaügyi vonatkozásban a törvényeket és rendelkezéseket, a társadalombiztosítást, az anyagi és kulturális gondozást megsérti, továbbá támogatást és védelmet kérjen, ha szakszervezeti tevékenységének gyakorlásában akadályozzák;

- jelen legyen, ha a szakszervezet magatartásával, vagy tevékenységével kapcsolatban állást foglal, vagy személyével kapcsolatban határozatot hoz;

- a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség határozatai értelmében sokévi szakszervezeti tagság esetén oklevéllel tüntessék ki, egyszeri pénzjuttatásban részesítsék és rendszeres támogatást vehessen igénybe;

- gyermek születése esetén segélyben, betegség esetén pedig a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség által rögzített feltételek mellett táppénzpótlékban részesüljön.

A szakszervezeti tag kötelessége, hogy:

- aktívan részt vegyen a szakszervezet által kitűzött feladatok és célok végrehajtásában és küzdjön a szakszervezet határozatainak megvalósításáért;

-- a szocialista tulajdont tisztelje és gyarapítsa, minden erejét latba vesse a népgazdasági terv teljesítése érdekében, nyújtson szocialista Segítséget, tartsa be a szocialista munkafegyelmet és harcoljon minden fajta fegyelmezetlenség ellen a termelés és a gazdaság területén, becsületesen és nyíltan tárja fel a hibákat és hiányosságokat és mindent kövessen el azok megszűntetése érdekében;

- bővítse politikai és szakmai képességeit és ismereteit, mozdítsa elő az újítók módszereinek alkalmazását az iparban;

- betartsa a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség alapokmányaiban foglaltakat és tagdíjfizetési kötelezettsége értelmében havonta fizesse be tagdíját. Ha valamely tag saját hibájából három hónapnál hosszabb ideig van tagdíjhátralékban, elveszti szakszervezeti jogait és kedvezményeit.

A szakszervezeti tag az alábbi kedvezményekben részesül: - munkajogi kérdésekben díjmentes jogsegélyben részesül a szakszervezet részéről;

- az üzemi, illetve helyi szakszervezeti pénztárnál szükség esetén anyagi támogatásra tarthat igényt;

- tagja lehet a KST-pénztárnak és a megfelelő szabályok szerint hitelt vehet igénybe;

- a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség Vezetősége irányvonalának megfelelően szakszervezeti üdülésben részesülhet szabadságideje alatt;

- NDK-ban élő gyermekei elsősorban vehetnek részt az üzem tulajdanában levő üdülőkben rendszeresített nyaralásban;

- családtagjaival együtt mérsékelt áron vehet részt a szakszervezet által szervezett kulturális, sport és egyéb rendezvényeken.

d) A szakszervezeti tagsági díjak mértéke

A szakszervezeti tagsági díjak mértéke - a hazai tagdíjfizetési rendszerhez hasonlóan - a havi bruttó fizetéstől függ. Általában a bruttó fizetés 1,3%-ának megfelelő tagdíjat kell fizetni. A tagdíjfizetés pontos mértékéről a helyi szakszervezetek részletes felvilágosítást adnak.

e) Segélyezési rendszer

A szakszervezetek segélyezési formái: - segély kifizetése szükség esetén;

- segélyezés hosszabb betegség esetén a szakszervezeti pénztárból;

- szülési segély;

- temetkezési segély;

- kölcsön a KST-pénztárból.

Ezeken túl rendkívüli esetekben egyszeri segély az üzem kulturális és szociális alapjából.

4. Megbízottak és képviselet

Az NDK-ban szakmai gyakorlatszerzés céljából foglalkoztatott fiatalok erkölcsi és politikai felügyeletéről, érdekvédelméről, különleges ügyeinek intézéséről a Magyar Népköztársaság Nagykövetségének Munkaügyi Osztálya, az MSZMP, KISZ és a szakszervezet szervezetei gondoskodnak.

Minden magyar dolgozókat foglalkoztató NDK vállalatnál - állami megbízott;

- a pártalapszervezet titkára (ha háromnál kevesebb párttag van, akkor pártmegbízott);

- KISZ-titkár és

- szakszervezeti megbízott

működik megfelelő szervezet keretében.

A vállalatnál a társadalmi munkában tevékenykedő funkcionáriusok együttesen alkotják a magyar kollektíva társadalmi vezetőségét, munkájukban szorosan együttműködnek, kellő munkamegosztást valósítanak meg és

- közösen kialakított álláspont alapján képviselik a magyar fiatalok érdekeit,

- szervezési, felügyeleti feladatokat látnak el a magyar kollektívában,

- szükség esetén közösen kialakított álláspont alapján fegyelmi javaslatot tehetnek,

- kapcsolatot tartanak és javaslatot tesznek a tevékenységüket irányító szerveknek, illetve a Nagykövetség munkaügyi osztályának,

Az eddigi gyakorlat bebizonyította, hogy a fiatalok e kollektívája jó együttműködés biztosítása mellett képes a helyileg jelentkező problémák gyors megoldására és a fiatalok megfelelő képviseletére. Ezért a dolgozók segítsék elő a munkájukat, fegyelmezett magatartással biztosítsák a vezető kollektíva határozatainak végrehajtását, forduljanak hozzájuk tanácsért és panaszaik elintézése végett.

A fentiek mellett a fiatalokból választott fegyelmi bizottság - saját hatáskörében - vizsgálja a fegyelmezetlen fiatalok magatartását s javasolja a Nagykövetség munkaügyi osztályának a megfelelő intézkedéseket, illetve hoz fegyelmi határozatot.

E tájékoztatóval segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy ismerjék a foglalkoztatásukkal összefüggő lényeges feltételeket és azokat a főbb követelményeket, amelyek betartása saját érdekükben feltétlenül szükséges.

Amennyiben felvilágosításért, vagy panasszal kívánnak a Magyar Népköztársaság Berlini Nagykövetségéhez vagy más hazai szervhez fordulni, feltétlenül közöljék fontosabb személyi adataikat, pl. név, születési adat, anyja neve, állandó magyarországi lakcíme, NDK foglalkoztató vállalat.

A Berlini Magyar Nagykövetég címe: 108. Berlin, Unter den Linden 76.

Kérjük a kiutazókat, hogy az NDK-ban történő foglalkoztatásuk során olyan magatartást tanúsítsanak, amely elismerést és megbecsülést szerez önmaguknak, rajtuk keresztül a magyar népnek és hazájuknak.

Kellemes utazást, jó munkát és sok sikert kívánunk.

MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM